Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Великомихайлівської селищної ради

Дата: 04.02.2021 15:03
Кількість переглядів: 251

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада   Роздільнянського району Одеської області

VIII - сесія

 ПРОЄКТ -  Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення                                                                                         про порядок підготовки та прийняття                                                             регуляторних актів Великомихайлівської    селищної ради

Керуючись ст.25 пунктом 18¹ ч.4 ст.42 ч.1 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень селищної ради у здійсненні державної регуляторної політики, Великомихайлівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Великомихайлівською селищною радою (додається).

2. Покласти на керівників виконавчих органів селищної ради, які розробляють проекти рішень селищної ради регуляторного характеру та вносять їх на розгляд ради, персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Великомихайлівською селищною радою  

3. Секретарю селищної ради, Тишлеру Ю.Ю. оприлюднити дане рішення на сайті селищної ради в 10-денний термін із дня його прийняття.

3. Контроль за  виконанням  цього рішення покласти на постійну  комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарних питань.

        

 

Селищний  голова                                                                Людмила ЧЕБАН

 

№                    -  УІІІ

                      . 02.2021 р.

 

 

Додаток до рішення

Великомихайлівської 

селищної ради

№           - VIII

від              .02.2021р.

 

Положення

 про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів

Великомихайлівської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Метою положення про порядок підготовки регуляторних актів Великомихайлівською селищною радою (далі-Положення) є встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. Положення регулює процеси підготовки, прийняття проектів регуляторних актів та визначення ефективності прийнятих рішень.

1.2. Положення розроблене на підставі Закону України" «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі-Закону) та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

 2.Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

2.1. Планування роботи селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюється рамках підготовки та затвердження плану роботи ради в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом селищої ради, з урахуванням вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2. План діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються на сайті ( http://vms-rada.gov.ua ), не пізніше, як у десятиденний строк після їх затвердження.

 3. Підготовка проектів регуляторних актів та порядок їх розгляду

3.1. При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 4, 8, 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.2. Порядок розгляду і прийняття Великомихайлівською селищною радою радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» та цим Положенням. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між Великомихайлівською селищною радою та суб'єктами господарювання.

3.3. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності селищна рада виходить з того, що згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводяться в межах, у порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та Законами України.

3.4. Кожен проект регуляторного акту в сфері господарської діяльності, винесений на розгляд селищної ради, подається до відповідальної постійної комісії для визначення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, принципам державної регуляторної політики (ст..4) й вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст.8).

3.5. Постійна комісія ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту у випадках, предбачених ст.33 Закону та в порядку, встановленому ч. 2, 3 ст. 34 цього Закону. Підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу винесеного проекту регуляторного акту забезпечує  постійна комісія ради.

3.6. У разі винесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.

3.7. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект регуляторного акту при його винесенні на розгляд сесії селищної ради, або експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам ст. 4 та 8 Закону.

3.8. Висновки постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії селищної ради, до сфери відання якої належить супровід розгляду проекту регуляторного акту в раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією. При представленні та пленарному засіданні селищної ради проекту регуляторного акту, голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам ст. 4, 8 Закону.

3.9. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням селищної ради або її відповідальної постійної комісії, функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які винесли цей проект на розгляд сесії селищної ради, якщо інше не встановлено у рішенні селищної ради чи відповідальної постійної комісії.

3.10. Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акту, винесеного на розгляд сесії селищної ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу, надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній депутатській комісії.

3.11.Строк, упродовж якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту й не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані впродовж встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду, розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє.

3.12.Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений селищною радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акту не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні, селищний голова вживає заходи для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до Закону – скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

3.13.Проекти регуляторних актів можуть оприлюднюватися в будь-який спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців Великомихайлівської територіальної громади: як у друкованих засобах масової інформації, так і на офоційному сайті селищної ради у мережі інтернет.

3.14.Регуляторний акт, прийнятий селищною радою, офіційно оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради у мережі Інтернет, в терміни, визначені Законом.

4. Виконання заходів щодо відстеження регуляторних актів

4.1.Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

4.2.Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечуються її виконавчим комітетом у терміни та порядку, визначені Законом. Звіт про відстеження результативності регуляторних актіввиконкомом селищної ради оприлюднюється в дисятиденний термін із дня його розроблення та подає не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення йього звіту до комісії ради, до відання якої належить питання.

4.3.Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту на підставі звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія селищної ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

5. Порядок здійснення регуляторної політики виконкомом селищної ради та селищним головою

5.1. Розпорядження селищного голови, які є регуляторними актами, готуються та приймаються відповідно до вимог Закону.

5.2. Відстеження результативності прийнятих рішень, що є регуляторними актами, здійснюється виконкомом селищної ради в порядку, визначеному Законом.

5.3. Підготовка та прийняття регуляторних актів виконкомом селищної ради здійснюється відповідно до вимог Закону та затвердженому регламенту виконкому Великомихайлівської селищної ради.

5.4. Селищна рада заслуховує щорічний звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконкомом селищної ради в терміни й порядку, визначені Законом.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь