Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Положення про Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в новій редакції

Дата: 11.01.2022 10:34
Кількість переглядів: 334

 

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Роздільнянського  району  Одеської  області

 

РІШЕННЯ

 

 

 Про затвердження Положення про Відділ освіти,

 культури та туризму Великомихайлівської

 селищної ради Роздільнянського району

 Одеської області в новій редакції

 

 

         На підставі ст. 25, ч.4 ст.54, частини 1,2,3,4 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великомихайлівська  селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити  юридичну адресу юридичної особи «Відділ  освіти, культури  та  туризму Великомихайлівської  селищної  ради  Великомихайлівського    району Одеської області»  67 100, Україна, Одеська область, Роздільнянський район, смт Велика Михайлівка, вулиця Шкільна, будинок 50.
  2. Затвердити     Положення    про     Відділ   освіти,  культури  та  туризму Великомихайлівської  селищної  ради  Роздільнянського  району Одеської   області  в   новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

 

Секретар селищної  ради                                                               Юрій ТИШЛЕР

 

 

23.12.2021 року

№ 1968 –УІІІ

 

                                                                                Затверджено

                                                                                  рішенням сесії селищної ради

                                                                                             від 23.12.2021 року

                                                                                                   № 1968 –УІІІ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського  району
Одеської області

(Viddil osvity, kul?tury ta turyzmu Velykomykhaylivs?koyi selyshchnoyi rady Rozdil?nyans?koho rayonu Odes?koyi oblasti)

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області (надалі - Відділ) є виконавчим органом Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, створюється селищною радою, підзвітне, підконтрольне та підпорядковане  селищній  раді, селищному голові, заступнику сільського голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказами Міністерства освіти і науки, наказами Міністерства соціальної та сімейної політики та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Постановами Верховної Ради України, Актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного  голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3 Працівники Відділу не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, призначаються на посаду та звільняються з посади наказом начальника Відділу. Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.5. Юридична адреса 67100, Одеська область, Роздільнянський район,

смт Велика  Михайлівка,  вулиця Шкільна, будинок 50.

2. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, створення конкурентноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору громади, збільшення  кількості  дітей, охоплених  організованими  формами відпочинку  та  оздоровлення, перш за все дітей, що потребують особливої соціальної  уваги  та підтримки відповідно до  державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для  досягнення  мети  Відділ   вирішує  наступні  завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики селищної ради в сферах освіти, культури та туризму.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги  в сфері освіти, культури  та  туризму.

3.1.3 Веде облік дітеи? дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів Украі?ни.

3.1.4. Планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільноі?, початковоі? та повної середньоі? освіти, позашкільноі? освіти відповідно до потреб територіальноі? громади, координує діяльність мережі.

3.1.5. Сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, культури у тому числі будівництва, реконструкціі?, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти та культури, комплектуванню і?х меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти та культури.

3.1.6. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання  культурної  спадщини.

3.1.7.Здійснює організацію та проведення  заходів  з  оздоровлення  дітей, у тому числі   пільгової  категорії.

        3.1.8. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтв, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

      3.1.9. Готує  проєкти  розпорядчих  актів  селищної  ради, її виконавчих органів і   селищного голови, в т. ч. нормативного  характеру.

      3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

      3.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які  відносяться  до  компетенції  Відділу  на  веб-сайті  селищної ради.

      3.1.12 Укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти.

      3.1.13 Розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти.

      3.1.14 Закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами).

3.2. При  здійсненні  повноважень  Відділ  зобов’язаний:

       3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної  громади Великомихайлівської селищної  ради Великомихайлівського району  Одеської області.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності  інформації  відносно  особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної  громади  в сферах освіти, культури та туризму шляхом  виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг  через  мережу  комунальних  установ  та навчальних закладів.

3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття  дітьми  і  підлітками  селищної  ради  повної  загальної  середньої  освіти.

3.3.3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.3.4. Сприяє задоволенню освітніх та культурних запитів представників національних меншин; надає по можливості в комунальних та приватних закладах освіти вивчати рідну мову за наявності відповідних профільних класів.

3.3.5. Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури та сприяє  відродженню  мистецьких  осередків.

3.3.6. Розробляє i подає на розгляд сільської ради  пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення  заходів, спрямованих  на  розвиток  освіти,  культури  та  туризму.

3.3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури та туризму на території   Великомихайлівської  селищної ради  Роздільнянського  району Одеської області; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.8. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень  селищного  голови  з  питань, що віднесені до компетенції  Відділу.

3.3.9. Аналізує стан освіти, культури та туризму на території Великомихайлівської селищної ради  Роздільнянського району Одеської області, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних закладів освіти  та культури незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми та культурними потребами громадян; розробляє та організовує виконання селищних програм розвитку освіти та культури.

3.3.10. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб селищної ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.11. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної  ради  про  утворення закладів освіти для дітей, які  потребують  соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах загальної середньої освіти та спеціальних закладах освіти, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.13. Вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє  їх  матеріальній  підтримці.

3.3.14. Погоджує проєкти будівництва закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.16. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.17. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.18. Сприяє проведенню роботи, пов’язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.19. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.20. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.21. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.22. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними заклади освіти.

3.3.23. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.24. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.25. Сприяє наданню педагогічним працівникам та працівникам закладів культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

3.3.26. Організовує атестацію педагогічних працівників  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.27. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та  працівників культури.

3.3.28. Організує підготовку закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.3.29. Координує  дотримання правил техніки безпеки, протипожежної  безпеки і санітарного режиму та правил охорони праці в підвідомчих закладах та надає  практичну  допомогу  у  проведенні  відповідної  роботи.

3.3.30. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі підвідомчих закладів.

3.3.31. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, закладів культури, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.32. Координує формування та використання закладами та установами освіти і культури видатків загального та спеціального фондів селищного бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.33. Надає  та  реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом  участі  в  грантових   програмах міжнародних  організацій  та фондів. 

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури та туризму, розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів та установ освіти та культури всіх форм власності.

3.4.3. Проводити семінари, наради керівників закладів  та установ освіти і культури з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Вносити органам виконавчої  влади  та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, культури, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої та культурної  галузі.

3.4.5. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з  закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, укладати угоди щодо придбання та відчуження  рухомого та нерухомого майна тощо.

3.4.6. Відділ освіти, культури та туризму під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4. Структура  Відділу

4.1. Штатний розпис  Відділу  затверджується  селищною  радою.

4.2.Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які  затверджуються  начальником  Відділу. 

4.3. При Відділі освіти, культури та туризму  може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, працівників закладів культури, представників громадськості.

5. Керівництво Відділу

5.1. Керівником Відділу є и?ого начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, прии?мається на службу шляхом призначення селищним головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Відділу підзвітнии? і підконтрольнии? селищному голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

5.2. Начальник  Відділу:

5.2.1. Здійснює  керівництво  діяльністю  Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Діє  без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших  організаціях, у відносинах з юридичними особами  та  громадами.

5.2.4. Видає  в  межах своєї компетенції накази, контролює  їх виконання.

5.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та  визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

5.2.7. Заохочує, притягує до дисциплінарної відповідальності, призначає на посаду і звільняє з посади працівників  Відділу.

5.2.8. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.2.9. Має право на педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше, як 240 годин на рік, що згідно чинного законодавства не вважається сумісництвом.

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1 Відділ  фінансується  за рахунок  коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.

6.2 Джерелами фінансування Відділу є:

Кошти селищного бюджету;

інші кошти, передані  Відділу  згідно  з  чинним  законодавством.

6.3 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області,  є комунальною власністю Великомихайлівської селищної ради  Роздільнянського району Одеської області.

6.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться  відповідно  до  вимог  чинного   законодавства.

7. Заключні положення

7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради у встановленому законом порядку.

7.2 Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються сесією Великомихайлівської  селищної  ради   Роздільнянського  району   Одеської  області.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь