Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Програми «Обдарована дитина» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

Дата: 11.01.2022 10:30
Кількість переглядів: 340

 

УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Роздільнянського  району  Одеської  області

 

РІШЕННЯ

Про  затвердження    Програми

«Обдарована дитина» Великомихайлівської

 селищної ради на 2022-2024 роки

 

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону  України «Про місцеве  самоврядування»  відповідно  до  ст. 66  Закону  України  «Про  освіту»  та  ст. 37  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  селищна рада,


 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Обдарована дитина» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки.

2. Фінансування  передбачених  Програмою  заходів  здійснюється  в  межах затверджених  бюджетних призначень у рішенні селищної ради про місцевий  бюджет на  відповідний  рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

  Секретар селищної ради                                                Юрій ТИШЛЕР

23.12.2021 р.

№ 1967 -VІІІ

                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії селищної ради від 23.12.2021року

1967 -VІІІ

Програма «Обдарована дитина»

Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

 

І. Загальна характеристика програми

 

Програма «Обдарована дитина» на 2022-2024 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і спрямована на створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і надання їм системної підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації творчої особистості та її постійного духовного самовдосконалення.

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдарованих і талановитих дітей, їх творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. На сучасному етапі актуальним в районі, як і у цілому в державі, є оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації. Зокрема, виявлення обдарованих дітей і надання їм підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізації  та постійного самовдосконалення.

Складна  ситуації з пошуком, розвитком і підтримкою обдарованих дітей викликана насамперед:

- відсутністю цілісної загальнодержавної системи роботи з обдарованими  учнями та належного фінансового, організаційного, науково-методичного  забезпечення;

- потребою  систематизувати  форми соціального захисту  з  боку  держави;

- слабкою матеріально-технічною, науково-дослідницькою та експериментальною  базою навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю;

- відсутністю цільового асигнування щодо забезпечення роботи з  обдарованою молоддю.

Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів, впровадженню сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, забезпеченню підвищення престижу науково-дослідницької праці.

ІІІ. Мета та завдання Програми

         Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованим дітям, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.     

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

-  створення банку даних «Обдарованість»;

- випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

- забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів з метою створення умов для розвитку обдарованих учнів;

- забезпечення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими дітьми

- активне залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності;

- популяризація здобутків обдарованих дітей, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей.

V. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми «Обдарована дітина» на 2022-2024 роки здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головним розпорядником коштів на виконання власних функцій, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться із врахуванням необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів та можливостей дохідної частини бюджету і спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовані обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

VІ. Строк виконання Програми

Програма розрахована на 3 роки (2022-2024 роки).

VІІ. Результативні показники

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

  • створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів;
  • високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах;
  • поширення  досвіду  використання  нових  педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення  якісної  освіти обдарованих  дітей;

- підвищення в учнів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

  • стимулювання співпраці закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
  • підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;
  • урізноманітнення форм і методів навчально-виховної роботи, поєднання масової, групової та індивідуальної роботи.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

VІІІ.Організація контролю за виконанням програми

Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради забезпечити координацію та контроль виконання програми щорічно.

 Додаток №2

до Програми «Обдарована дитина»

Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки,

 затвердженої рішенням сесії від 23.12.2021 року

  № 1967 -VІІІ

 

Ресурсне забезпечення

 програми «Обдарована дитина» на 2022-2024 роки

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання Програми

 

 

Етапи виконання Програми за роками

Усього витрат на утримання Програми

(тис. грн.)

2022

 

2023

 

2024

Обсяг ресурсів, усього тис. грн., у тому числі:

40

47

53

140

Кошти місцевого бюджету

40

47

53

140

 

              Додаток № 3

до Програми «Обдарована дитина»

Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки,

 затвердженої рішенням сесії від 23.12.2021 року

 № 1967 -VІІІ

Напрямки реалізації та заходи

програми «Обдарована дитина» на 2022-2024 роки

 

Перелік заходів Програми

Виконавці

Термін виконання заходу

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

2022

 

2023

2024

 

Створити та систематично поповнювати банк діагностичних методик, програм, спрямованих на виявлення обдарованих дітей за віковими категоріями.

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

 

Фінансування не потребує

 

Підвищення рівня професійної  компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.

Проведення семінарів, науково-практичних  конференцій, круглих столів, консультацій з питань розвитку здібностей та задатків обдарованих дітей

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

 

Фінансування не потребує

Розробка нових напрямів  роботи з обдарованими дітьми.

Розробка методичних  рекомендацій та порад «Як розвивати  творчість»

Відділ освіти, культури та туризму

2019-2021 роки

 

 

Фінансування не потребує

Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання.

Забезпечення

участі учнів закладів освіти у:

всеукраїнських та обласних, зональних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт та інших учнівських конкурсах та змаганнях, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого шевченківським дням, Міжнародному  мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка та ін.

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

Місцевий бюджет

 

55

15

18

22

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованих дітей Забезпечення перевезення та супроводу учнів до місця проведення заходів.

Залучення до роботи з обдарованими дітьми викладачів вищих  навчальних закладів, працівників установ культури, закладів охорони здоров’я

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

 

Фінансування не потребує

 

Створення системи роботи з обдарованими учнями

Залучати учнів шкіл до інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека» та ін.

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованих дітей

Організовувати та проводити учнівські науково-практичні  конференції

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості

Впровадити в практику участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості

Проведення щорічного свята «КРОК У МАЙБУТНЄ»

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

Місцевий бюджет

40

10

14

16

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості

Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Створення системи роботи з обдарованими учнями

Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з проблеми пошуку та розвитку обдарованої особистості

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими  дітьми

Пропаганда кращого досвіду роботи навчальних закладів та окремих педагогічних працівників

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

 

Фінансування не потребує

 

Навчальна та морально – психологічна підготовка  учителя до роботи з  обдарованими учнями.

Стимулювання обдарованих дітей стипендією (виплата стипендії)

Відділ освіти, культури та туризму

2022-2024 роки

Місцевий бюджет

45

15

15

15

Створення  системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

                             

Додаток №1

до Програми «Обдарована дитина»

Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки,

 затвердженої рішенням сесії від 23.12.2021 року

 №1967 -VІІІ

 

ПАСПОРТ

програми «Обдарована дитина» на 2022-2024 роки

 

1.

Програма затверджена:

Рішенням Великомихайлівської селищної ради

 

2.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

3.

Розробник програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

6.

Учасники програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та підпорядковані заклади освіти

7.

 

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі:

 140 тис. грн.

8.1

Місцевий бюджет

 

Всього: тис. грн., у тому числі:

2022 р. – 40тис. грн.

2023 р. – 47 тис. грн.

2024 р. –53тис. грн.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь