Великомихайлівська громада

Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Програми «Учитель» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

Дата: 17.12.2021 12:23
Кількість переглядів: 292

 

 

Україна

Великомихайлівська  селищна  рада

Роздільнянського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, смт. Велика Михайлівка,вул.Центральна,123, тел. 2-12-46, 

e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про  затвердження    Програми

«Учитель» Великомихайлівської

 селищної ради на 2022-2024 роки

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону  України «Про місцеве  самоврядування»  відповідно  до  ст. 66  Закону  України  «Про  освіту»  та  ст. 37  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Учитель» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки.

2. Фінансування  передбачених  Програмою  заходів  здійснюється  в  межах затверджених  бюджетних призначень у рішенні селищної ради про місцевий  бюджет на  відповідний  рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

  Секретар селищної ради                                                Юрій ТИШЛЕР

.12.2021 р.

№     -VІІІ

                                                                

 Затверджено

 рішенням сесії

 селищної ради від

Програма "Учитель"Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки

 

І. Загальні положення

Программа реалізується в галузі освіти згідно з Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", відповідними указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього України.

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, становленні особистості. Все це вимагає надання вчителеві особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.

Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають нового програмно-цільового забезпечення соціального та професійного статусу вчителя, ефективної державної політики у сфері освіти.

З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів окремих спеціальностей, а саме: хімії, інформатики, математики, іноземної мови, логопеди, дефектологи, психологи .

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним статусом педагога.

Неврегульованими залишаються питання прогнозування потреби в педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення на їх підготовку.

Існують проблеми, пов'язані з професійною орієнтацією учнів сільської місцевості на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади.

Необхідно вдосконалювати механізм цільової підготовки вчителів, насамперед, гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлаштування як в міській, так і в сільській місцевості.

Вища педагогічна школа ще не забезпечує диференційованої підготовки педагогічних кадрів для закладів освіти нового типу, для роботи з різними категоріями дітей, гостро постає необхідність підготовки педагогів для роботи з дітьми, які мають вади  фізичного, розумового і психічного розвитку.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів, інформатизації освітнього процесу, навчання вчителів в рамках НУШ.

Не повною мірою відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення     педагогічних працівників.

Недостатньо вишукуються можливості поліпшення матеріального становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні матеріальної бази закладів освіти.

Програма "Учитель" спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з  професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників.

III. Визначення мети Програми

Метою програми "Учитель" є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, умов професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв'язання проблеми є:

обґрунтоване прогнозування потреби у педагогічних працівниках, формування державного замовлення на їх підготовку;

оптимізація кадрового забезпечення закладів освіти;

створення дієвої системи профорієнтації здібної молоді на навчання у вищих закладах педагогічних освіти;

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників та їх післядипломної освіти;

удосконалення системи матеріального та морального стимулювання, підвищення кваліфікації вчителів та їх педагогічної творчості;

підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;

підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

Фінансування заходів програми "Учитель" здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджету, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться із врахуванням необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів та можливостей дохідної частини бюджетів, і спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Програма розрахована на 3 роки (2022 - 2024 роки).

V. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними (пріоритетними ) завданнями Програми є:

оптимізація кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти;

модернізація системи підготовки педагогічних працівників;

оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти;

підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;

підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

  • стабілізацію кадрового складу закладів освіти;
  • удосконалення механізму відбору молоді для одержання педагогічної освіти;
  • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

 - підвищення престижу педагогічної професії та утвердження соціального статусу вчителя;

  • поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється Великомихайлівською селищною радою

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

звітність учасників Програми про стан виконання відповідних заходів;

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на нарадах керівників закладів освіти Великомихайлівської селищної ради.

Внесення змін до програми  "Учитель" здійснюється Великомихайлівською селищною радою за поданням відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

Додаток 1

до Програми «Учитель» Великомихайлівської

селищної ради на 2022-2024 роки,

затвердженої рішенням

 сесії селищної ради від   №

 

ПАСПОРТ

Програми "Учитель" Великомихайлівської селищної ради

на 2022-2024 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області

4.

Терміни реалізації Програми

2022-2024 роки

5.

Загальний обсяг фінансування, необхідного для реалізації програми, всього, у тому числі:

815 тис.грн.

 

 

коштів місцевого бюджету

815 тис.грн.

 

Додаток 2

до Програми «Учитель» Великомихайлівської

селищної ради на 2022-2024 роки,

затвердженої рішенням

 сесії селищної ради від   №

Напрямки реалізації та заходи

Програми «Учитель» Великомихайлівської селищної ради на 2022-2024 роки

№ п/п

Назва напрямку реалізації (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роки (тис. грн.)

Очікувані результати

2022

 

2023

2024

1

Оптимізація кадрового забезпечення закладів освіти

1.Визначити потребу у педагогічних працівниках для закладів освіти

2022-2024 роки

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Забезпечити заклади освіти спеціалістами з відповідною фаховою освіти

2.Створити банк даних про потребу в кадрах закладів освіти на період до 2021 року

2022-2024 роки

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Забезпечити плановий підхід до видачі цільових направлень випускникам ЗЗСО до вступу у ВНЗ

3.Взяти участь у формуванні державного замовлення на підготовку педагогічних працівників у вищих педагогічних навчальних

2022-2024 роки

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Підготовка спеціалістів, забезпечення навчальних закладів спеціалістами з відповідною фаховою освітою

2

Модернізація системи підготовки педагогічних працівників

1.Забезпечити запровадження механізму взаємодії відділу освіти, культури та туризму з вищими педагогічними навчальними закладами щодо визначення місць для проведення практики студентами за місцем майбутнього працевлаштування

2022-2024 роки

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Практична підготовка спеціалістів, забезпечення закладів освіти спеціалістами з відповідною фаховою освітою

2.Забезпечення проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладів освіти за стандартними програмами та програмами НУШ (відрядження, проходження курсів та ін)

2022-2024 роки

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

Місцевий бюджет

130

30

50

50

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

3

Підвищення ролі вчителя у формуванні громадського суспільства

1.Забезпечити ефективне функціонування при кожному закладі освіти просвітницьких центрів для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання, громадського становлення особистості, формування здорового способу життя

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Популяризація знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв’язку сім’ї і школи, виховання, громадського становлення особистості, формування здорового способу життя

2.Забезпечити ефективну діяльність з проблеми спільної роботи школи і сім’ї по становленні особистості та формування здорового способу життя

 

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

Фінансування не потребує

Поширення кращого досвіду з проблеми спільної роботи школи, сім’ї та громадськості по становленні особистості та формування здорового способу життя

4

Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти

1. Вживати заходи та вносити пропозиції щодо поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників

 

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

 

 

 

 

 

Поліпшення соціального захисту молодих педагогів

2.Забезпечення проведення обов’язкових щорічних безоплатних медичних оглядів працівників закладів освіти

2022-2024 роки

 

Щороку

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

Місцевий бюджет

615

205

205

205

Поліпшення соціального захисту педагогів та працівників закладів освіти

3.  Відзначення професійного свята працівників освіти, придбання нагородного матеріалу, обладнання ті ін.

2022-2024 роки

Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради

Місцевий бюджет

60

15

20

25

Моральне та матеріальне заохочення творчо працюючих вчителів відзначення премією

                                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь