УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми

«Вчитель» на 2016-2018 роки

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи проект Програми «Вчитель», розроблений Відділом освіти, культури та туризму, на виконання державної програми „Вчитель”, затвердженої постановою  КМУ від 28.03.2002 року № 379 , з метою модернізації існуючих та створення нових освітніх технологій та запровадження їх в систему освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників   Великомихайлівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму «Вчитель »на 2016-2018 роки, (Програма додаєтся).

2. Затвердити заходи та Програми, згідно з додатком.

3. Видатки на фінансування Програми проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4. При формуванні бюджету врахувати потребу в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Слюсенко С.С.

Голова селищної ради                                                                      Т.В. Жарська

30.08.2016 року

      № 428 - УІІ

Додаток до рішення сесії

428 - УІІ  від 30.08.2016

                                                                                  

Програма  «Вчитель»

на 2016-2018 роки

 

І. Загальні положення

Державну політику у галузі освіти визначено Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», відповідними указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України.

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього України.

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, становленні особистості. Все це вимагає надання вчителеві особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.

Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають нового програмно-цільового забезпечення соціального та професійного статусу вчителя, ефективної державної політики у сфері освіти.

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним статусом педагога.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу.

Не повною мірою відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників.

Недостатньо вишукуються можливості поліпшення матеріального становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні матеріальної бази навчальних закладів.

Програма «Вчитель» спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою районної програми «Вчитель» є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти області з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, умов професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

обґрунтоване прогнозування потреби у педагогічних працівниках, формування державного замовлення на їх підготовку;

оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів; створення дієвої системи профорієнтації здібної молоді на навчання у вищих педагогічних навчальних закладах;

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників та їх післядипломної освіти;

удосконалення системи матеріального та морального стимулювання, підвищення кваліфікації вчителів та їх педагогічної творчості;

підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

Фінансування заходів  програми «Вчитель» здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться із врахуванням необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів та можливостей дохідної частини бюджетів, і спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Програма розрахована на 3 роки (2016 - 2018 роки).

V. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є: оптимізація кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області;

модернізація системи підготовки педагогічних працівників; оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти;

підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: стабілізацію кадрового складу закладів освіти області; удосконалення механізму відбору молоді для одержання педагогічної освіти;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

підвищення престижу педагогічної професії та утвердження соціального статусу вчителя;

поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.

Ресурсне забезпечення та показники продукту даної програми наведені у додатках 1, 2.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми будуть:

розпорядження голови селищної ради про встановлення контролю за реалізацією Програми;

звітність відділу освіти, культури та туризму райдержадміністрації  про виконання Програми;

залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми;

проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми;

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної  ради.

Відділ освіти, культури та туризму інформує департамент освіти і науки обласної державної адміністрації про виконання заходів щороку до 27 грудня, починаючи з 2016 року.

Social button for Joomla