ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Рішення  сесії                                             

                                                                     Великомихайлівської  селищної  

                                                                     ради  Великомихайлівського      

                                                                     району Одеської  області

                                                                     від 29 листопада 2016 року

                                                                     №  550-VII

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

I. Загальні положення

 1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» і встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів головних розпорядників коштів селищного бюджету Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району  Одеської області.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району  Одеської області (далі – селищна рада) в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ - 20__ РОКИ додатковий, Форма-3 (далі - Форма-3) (додаток 3).

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої.

5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення селищною радою аналізу бюджетного запиту детальну інформацію, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об'єктів), проектно- кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду  бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться селищною радою до головних розпорядників.

7. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

8. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами (видатками бюджету) з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

9. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

10. З метою співставлення показників звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до класифікації видатків та кредитування бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

11. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків - для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом селищної ради на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов'язаних із внесенням змін до рішення обласної ради про обласний бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу II цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

12. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до селищної ради бюджетних запитів, які мають  містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту селищного  бюджету та прогнозу селищного бюджету.

13. Структурні підрозділи селищної ради здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

14. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів селищна рада формує проект селищного бюджету та прогноз селищного бюджету, інформацію про результати аналізу та стану їх погодження за встановленою ним формою.

15. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту селищного бюджету з урахуванням прогнозних обсягів доходів селищна рада проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи селищної ради (з урахуванням закріплення видатків та координації головних розпорядників) надають структурному підрозділу, який формує селищний бюджет, інформацію про результати таких нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за видатками, бюджетними програмами для узагальнення та подання селищному голові.

16. На основі результатів аналізу селищний голова відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту селищного бюджету.

 17. З метою виконання підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту рішення селищної ради про селищний бюджет для подання до селищної ради.

18. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, селищна рада може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

19. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами (видатками) та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих видатків, програм, заходів;

 пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги);

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів тощо. До вартісних факторів - індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам селищною радою, решта визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів) та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

5. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих цільових програм;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту, якщо такі програми (проекти) пройшли державну експертизу.

6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів  довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 7. За результатами розрахунків сума видатків загального фонду та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками з урахуванням прийнятих рішень.

У разі якщо розрахований обсяг видатків загального фонду та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники з урахуванням прийнятих рішень, додаткові видатки (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно- правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

III. Порядок заповнення Форми-1

 1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника, розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

2. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника коштів.

3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

 чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

4. У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду селищного бюджету та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку за бюджетними програмами та підпрограмами.

5. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету (крім видатків бюджету розвитку).

У графах 1 - 3 зазначаються код програмної класифікації видатків, найменування бюджетних програм, відповідальний виконавець.

У графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 - 8 (проект, прогноз) - розподіл планованого обсягу та індикативних прогнозних показників.

IV. Порядок заповнення Форми-2

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;   

повернення кредитів - за програмною класифікацією видатків та кредитування у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету; надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету.

3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника, знак та найменування відповідального виконавця бюджетної програми, у пункті 3 – код програмної класифікації та найменування бюджетної програми.

4. У пункті 4 зазначаються мета та підстави реалізації бюджетної програми.

5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядках "Надходження загального фонду бюджету" та рядках «Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)» показники повинні бути тотожними з показниками, наведеними у пункті 3 Форми-1 у рядку відповідних видатків.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200) тощо.

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов'язково робиться посилання  при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком "-" (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок "ВСЬОГО") розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графах 5, 6 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання видатків відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 9, 10 підпункту 5.1 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на поточний бюджетний період.

У графах 13, 14 підпункту 5.1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на плановий бюджетний період.

У графах 5, 6, 9, 10 підпункту 5.2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) за звітний період - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період; бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період; видатки або надання кредитів, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

У підпунктах 6.3 та 6.4 зазначаються відповідно видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

Показники у рядку "ВСЬОГО" підпунктах 6.1 – 6.4 повинні дорівнювати показникам для відповідних видатків у пунктах 3, 4 Форми-1 і показникам у рядку "ВСЬОГО" пункту 5 Форми-2.

7. У пункті 7 зазначаються видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань за звітний період - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період, бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період, видатки або надання кредитів, які передбачаються на плановий бюджетний період, а також на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку "ВСЬОГО" повинні дорівнювати відповідним показникам у пунктах 3, 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку "ВСЬОГО" у пунктах 5, 6 Форми-2.

8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники мають висвітлювати кількісні та якісні характеристики результатів, яких планується досягти за відповідний бюджетний період, об’єктивно та реалістично відображати особливості та специфіку діяльності головного розпорядника, висвітлювати результати його діяльності в галузях (сферах діяльності).

Кількість результативних показників обумовлюється специфікою бюджетної програми та має задовольнити потреби аналізу виконання бюджетної програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника.

У графі "Джерело інформації" зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 червня поточного бюджетного періоду;

у графах 11 - 16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку "штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді", у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

11. У пункті 11 наводяться цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2).

Показники у рядку "ВСЬОГО" у графах 5 - 10 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники підпунктів 6.1 та 6.2.

Показники у рядку "ВСЬОГО" у графах 5 - 8 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8 підпунктів 6.3 та 6.4.

 12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми, з обсягами та джерелами фінансування за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду селищного  бюджету та спеціального фонду в частині капітальних видатків бюджету розвитку у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту селищного бюджету, прогнозу селищного  бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення селищної  ради про селищний бюджет.

14. У пункті 14 наводяться бюджетні зобов'язання у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до обсягу видатків або надання кредитів на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 4 підпункту 14.1 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням внесених змін до розпису;

у графі 5 підпункту 14.1 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники 18 мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 6.1 або у графі 4 підпункту 6.2;

у графах 6 та 7 підпункту 14.1 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 підпункту 14.1 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

 у графах 9 та 10 підпункту 14.1 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 11 підпункту 14.1 - бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 4, 5, 9 підпункту 14.2 мають відповідати:

графа 4 підпункту 14.2 - графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 5 підпункту 14.2 - графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 9 підпункту 14.2 - графі 12 підпункту 6.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 6, 7, 11, 12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 8 і 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 4 підпункту 14.3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 5 підпункту 14.3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 6 і 7 підпункту 14.3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 підпункту 14.3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 9 і 10 підпункту 14.3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді  із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

15. У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

16. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми за програмно-цільовим методом бюджетування.

V. Порядок заповнення Форми-3

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники з урахуванням прийнятих рішень.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків розглядаються селищною радою в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними программами.

 2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та найменування головного розпорядника.

3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки та інформація про зміни результативних показників у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

 У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку "ВСЬОГО" у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми-2, за відповідними видатками.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 7 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці 23 виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків у відповідних бюджетних періодах.

В рядках "ВСЬОГО" підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

Селищний голова                                                      Т.В.Жарська