Додаток 3

                                                                                                     до Інструкції з підготовки

                                                                                          бюджетних запитів

                                                                                         (пункт 2 розділу І)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 20__ – 20__ роки додатковий, Форма 20__-3

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                     (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                  КВК  

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ (плановий) рік за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

Код Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

граничний обсяг

необхідно додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7
КПКВК* Програма
КПКВК* Підпрограма 1
КЕКВ/ККК
КПКВК* Підпрограма 2
КЕКВ/ККК

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п КПКВК* Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів 20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма 1
Завдання
затрат

                                                                                                                                                                     Продовження додатка 3

продукту
ефективності
якості
Підпрограма 2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

      (тис. грн)

ВСЬОГО

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                               (тис. грн)

Код Найменування

20__ рік

(прогноз)

20__ рік

(прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7
КПКВК* Програма
КПКВК* Підпрограма 1
КЕКВ/ККК
КПКВК* Підпрограма 2
КЕКВ/ККК

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

                                                                                                                                                                        Продовження додатка 3

№ з/п

КПКВК*

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Підпрограма 1
Завдання
затрат
продукту
ефективності
……
якості
Підпрограма 2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2 

(тис. грн)                                                                                                                                                                                                  

ВСЬОГО

                                                                                                                                                                            Продовження додатка 3

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник відомства

______________________________

______________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби ______________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)