001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Великомихайлівської

селищної ради № 16 –І від 11.12.2015 року

Селищний голова___________ Т.В. Жарська

СТАТУТ

Великомихайлівської селищної ради

Великомихайлівського району

Одеської області

СТАТУТ

Великомихайлівської селищної ради

Великомихайлівського району, Одеської області

ПРЕАМБУЛА

           Статут Великомихайлівської селищної ради (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок діяльності територіальної громади та її органів.

Статут розроблений відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

РОЗДІЛ I.  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

Стаття 1. Територіальна громада

Територіальна громада (далі по тексту – Громада) – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах слідуючих населених пунктів, що входять до Великомихайлівської селищної ради,що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею та мають єдиний адміністративний центр – селище Велика Михайлівка. До складу Громади входять громадяни України, що постійно проживають на її території, і є платниками місцевих податків і зборів. Такі особи вважаються членами Громади.

Загальна кількість повнолітніх членів Громади, яка є визначальною при проведенні розрахунків кворуму на громадських слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, визначених у цьому Статуті, дорівнює кількості осіб, які зареєстровані або постійно проживають протягом останнього року на території Громади.

Територіальна громада реалізовує своє право на самоврядування безпосередньо через участь її членів в референдумі та громадських слуханнях і через обрану Громадою місцеву раду, селищного голову, старост.

Громада може прийняти рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами та створення спільного органу управління об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України. У такому випадку до спільного органу управління переходять ті самі повноваження, якими наділені місцева рада та селищний голова, а повноваження голови – до голови об’єднаної громади.

           Громада на Загальних зборах членів територіальної громади (далі по тексту – Загальні збори) може прийняти рішення про вихід з об’єднаної громади. Ініціювати проведення Загальних зборів можуть: староста села, депутати об’єднаної громади від даного села, громадські обєднання, група членів Громади не менше 10% від загальної кількості повнолітніх членів громади(представників даного населеного пункту).

Процес виходу з громади проходить згідно чиного законодавства.

Пріоритети розвитку Громади щорічно визначаються під час затвердження бюджету місцевою радою з з дотриманням процедури поділу бюджету розвитку громади кожного населеного пункту викладений в положенні «Про розподіл бюджету розвитку» затверджений радою.

Використання бюджету розвитку кожного населеного пункту проводиться згідно програми соціального-культурного розвитку громади з врахуванням пропозицій кожного населеного пункту.

Стаття 2. Територія громади

Громада знаходиться на території Великомихайлівського району Одеської області та займає площу  494,9 квадратних кілометрів.

Межі Громади описує карта, що знаходиться у Додатку № 2 цього Статуту.

Стаття 3. Офіційні символи

Герб Громади розробляється на конкурсній основі за участю громадськості та затверджується місцевою радою .  Порядок використання символіки Громади визначається Положенням, яке затверджується рішенням місцевої ради.

Місцева рада має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює місцева рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.

Стаття 4. Святкові дні та пам’ятні дати

Святкування Громадою Дня Громади, Дня села, видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів Громади, збереження її історії та національних традицій.

День Громади святкуєтьсія  12 серпня – в день реєстрації об’єднаної територіальної громади

Громада також урочисто відзначає такі свята: день кожного села, які ввійшли в об’єднану територіальну громаду.

Рішення про встановлення додаткових святкових та пам’ятних днів визначається на громадських слуханнях Громади або шляхом проведення місцевого референдуму. Рішення про жалобні дні приймає місцева рада.

Стаття 5. Звання і відзнаки

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Великомихайлівської селищної ради». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Великомихайлівської селищної ради», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням місцевої ради Громади.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням місцевої ради.

Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

До складу території Громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони; території, що використовуються для забезпечення ведення сільського господарства, соціально-економічного, наукового, спортивного, культурного розвитку: та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється рішенням місцевої ради, з обов’язковим обговоренням цього питання на громадських слуханнях Громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

Стаття 7. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування, та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади та в друкованому вигляді на стендах в приміщеннях будівель місцевого самоврядування для доведення їх до відома членів Громади.

Текст таких документів, повідомлень,оголошень повинен бути сформований:

 • не менше ніж 14 розміром шрифту;
 • заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;
 • дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата( число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;
 • українською мовою та регіональною мовою (мовою національних меншин) Громади, чорного кольору на білому папері формату не менше А4.

РОЗДІЛ II.  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 Стаття 8. Система місцевого самоврядування

           Місцеве самоврядування здійснюється Громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через місцеву раду та її виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування включає:

 • Об’єднану територіальну громаду;
 • Селищну раду;
 • селищного  голову;
 • виконавчі органи селищної ради;
 • старост
 • органи самоорганізації населення
 • комітет представників ( в разі утворення)

Обмеження прав територіальної громади можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

Стаття 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

– Статут територіальної громади;

– рішення місцевого референдуму;

– рішення місцевої ради;

– розпорядження голови місцевої ради;

– рішення виконавчого комітету місцевої ради;

– розпорядження старости;

– інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

– акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, законами України та окремими положеннями про ці акти.

Рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади набувають чинності і є обов’язковими до виконання не пізніше як через 10 діб з дня їх прийняття.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об’єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, або уповноваженими органами і посадовими особами виконавчої влади, якщо це визначено в законі.

Рішення, на місцевому референдумі в межах наданої їм Конституцією та законами України та цим Статутом компетенції, щодо вирішення питань місцевого значення, є рішеннями прямої дії, обов’язковими для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об’єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах визначених законом.

Рішення затверджуються радою і підлягають виконанню. Виконання рішень забезпечується головою, старостами, виконавчим комітетом місцевої ради об’єднаної Громади. Рішення місцевої ради, розпорядження голови місцевої ради, рішення виконавчого комітету ради чи розпорядження старости може бути зупинено згідно законодавства.

Рішення громадських слухань органів самоорганізації населення носить рекомендаційний характер, але обов’язково враховується при прийнятті рішення із аналогічних питань органами місцевого самоврядування та у випадку, визначеному цим Статутом, виноситься на обговорення місцевої ради Громади.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.

Стаття 10. Селищна рада 

Селищна радає представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Порядок формування, компетенція і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України, а також цим Статутом.

Чисельність працівників органів місцевого самоврядування, штатний розпис, порядок роботи, розмір заробітної плати встановлюється радою.

Стаття 11. Селищний голова

Селищний голова  (далі по тексту – Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі згідно чиного законодавства або Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні.

Стаття 12. Виконавчий комітет місцевої ради

Виконавчий комітет місцевої ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень.Місцева рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету місцевої ради.

Виконавчий комітет місцевої ради утворюється у складі відповідно Голови, заступника (заступників) Голови, (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, старост.

Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчих комітетів встановлюється законом та цим Статутом.

Стаття 13. Староста

Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, староста обирається в населених пунктах, які визначаються рішенням ради і не є адміністративним центром об’єднаної громади. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

Старостою може бути лише член територіальної громади населеного пункту, де його обирають старостою.

Повноваження старости: визначаються діючим законодавством та положенням «Про старосту».

Положення про старосту затверджується селищною  радою об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Староста обирається в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори в Україні»

Староста є членом виконавчого комітету Ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень чи здійснив корупційне діяння, припинив своє членство у Громаді через зміну місця проживання. Повноваження старости можуть бути припинені достроково в порядку визначеному законодавством.

Стаття 14. Інші виконавчі органи місцевої ради

Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів можуть створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи місцевої ради є підзвітними і підконтрольними Громаді, місцевій раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і Голові.

Керівники виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади рішенням ради за пропозицією Голов. Положення про виконавчі органи селищної ради затверджується сесією ради.

Стаття 15. Система органів самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення (далі – ОСН) створюються жителями Громади, які проживають на відповідній території . ОСН створюються за територіальною ознакою та за ініціативою її мешканців.

ОСН  діють згідно законодавства України, цього Статуту, розпоряджень Голови, виданих у межах своїх повноважень, рішень ради та її виконавчого органу, положення про цей орган.

Обирати та бути обраними до ОСН можуть члени Громади, які проживають на відповідній території та яким виповнилося 18 років.

Селищна рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

ОСН створюється шляхом подачі до селищної ради пропозиції членів громади про створення  ОСН .

Така пропозиція може бути висловлена не менше 10 членами територіальної громади, шляхом подачі до відповідної ради, вказаної у попередній частині цієї статті, рішення про утворення ОСНу вказаному рішенні зазначається назва ОСН, мета його створення та питання, які цей ОСН планує вирішувати, а також члени ОСН, його керуючий орган (може бути одна особа), а також містяться відомості про членів територіальної громади, які підписали це рішення, зокрема їх прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання та підпис.

ОСН вважається створеним після прийняття рішення  ради про дозвіл на створення ОСН та оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 7 цього Статуту. У вказаному рішенні обов’язково зазначається обсяг повноважень, які відповідна рада делегує новоствореному ОСН.

Повноваження, які може мати ОСН:

1) представництво інтересів ОСН та її членів у місцевій раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади без права голосу.

2) сприяння реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування;

3) внесення до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проекту місцевого бюджету пропозицій;

4) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами;

5) організація населення на здійснення заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійних лих, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт у жилих будинках;

7) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств, організацій;

8) організація громадського обговорення всіх питань, що стосуються поточних та перспективних планів життя Громади, а також планів забудови.

Селищна рада може на підставі окремого договору чи рішення про надання дозволу, наділяти орган самоорганізації населення частиною власних повноважень, а також повноважень своїх виконавчих органів з одночасною передачею йому відповідних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, зокрема, делеговані повноваження ОСН:

1) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків та благоустрою території згідно з планом соціально-культурного розвитку територіальної громади та фінансових ресурсів, виділених місцевою радою для виконання цих повноважень;

2) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній території, витрати на які передбачені у бюджеті територіальної громади;

3) надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у відповідних місцевих бюджетах;

4) надання погодження на виділення земельних ділянок під будівництво, або інших цілей на їх території на підставі громадських обговорень

5) рада та її виконавчі органи здійснюють контроль за реалізацією делегованих ОСН повноважень та використанням переданих йому коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

Стаття 16. Матеріальна і фінансова основа органу самоорганізації населення

Матеріальною і фінансовою основою у діяльності ОСН є рухоме і нерухоме майно, кошти з місцевого бюджету, інші кошти. Фінансовою основою діяльності ОСН є:

1) кошти місцевого бюджету, які надаються йому для здійснення власних та делегованих повноважень;

2) кошти від здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих ОСН підприємств, установ та організацій;

3) добровільні внески фізичних та юридичних осіб;

4) інші надходження, не заборонені законодавством.

ОСН самостійно використовує власні фінансові ресурси, у тому числі отримані з місцевого бюджету.

Кошти на реалізацію власних та делегованих повноважень ОСН окремо закладаються кожного року при прийнятті місцевого бюджету.

Матеріальною основою діяльності ОСН є майно:

1) передане йому в оперативне управління;

2) створене в результаті здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих ОСН підприємств, установ та організацій (у разі делегування місцевою радою таких повноважень);

3) надане ОСН з інших джерел, не заборонених законом, та придбане чи створене ОСН за власні кошти.

Стаття 17. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення

Повноваження ОСН припиняються достроково у разі:

1) невиконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, Загальних зборів або невиконання своїх повноважень;

2) його саморозпуску.

Рішення про дострокове припинення повноважень ОСН приймається органом, особами, що утворили ОСН, або відповідною радою.

Розділ ІІІ. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА УЧАСТЬ У САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 18. Форми та гарантії реалізації прав членів територіальної громади на участь у здійснені місцевого самоврядування

           Члени Громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.

Формами участі членів Громади в місцевому самоврядуванні є:

-          місцеві вибори;

-          місцевий референдум;

-          громадські слухання;

-          інші форми участі у місцевому самоврядуванні, визначені законодавством та цим Статутом.

Будь – які обмеження права членів територіальної Громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно віж їх раси, кольору шкіри,політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними, або іншими ознаками забороняється.

Стаття 19.Місцеві вибори.

Місцеві вибори – це обрання депутатів місцевої ради,селищного голови та старост на основі гарантованого Конституцією та законами України загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок місцевих виборів встановлюється окремими законами.

Стаття 20. Місцевий референдум.

            Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

            Предметом місцевого референдуму може бути будь яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

            Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території.

            Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань,що вирішуються виключно референдумом, визначаються Законом «Про місцевий референдум» та цим Статутом.

            За рішенням місцевого референдуму можуть бути достроково припиненні повноваження відповідно місцевої ради або її Голови, відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

            За рішенням місцевого референдуму може бути скасоване рішення ради.

            За рішенням місцевого референдуму, Громада може вийти зі складу об’єднаної територіальної громади.

            Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається радою та законом про місцевий референдум.

            Усі питання та рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації у порядку та строки визначені законом та ст.7 цього Статуту.

Стаття 21. Громадські слухання.

           Територіальна громада має право проводити громадські слухання, що проводяться у формі зустрічей з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени Громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Основною метою проведення громадських слухань є реалізація прав членів Громади на участь в обговоренні будь-яких питань, що стосується інтересів членів Громади.

          Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік або за наявності рішення про проведення громадських слухань, яке приймається до цього Статуту. Громадські слухання ініціює селищний голова, староста за власною ініціативою, за ініціативою депутатів місцевої ради. Органу самоорганізації населення. Або за ініціативою не манше як тридцяти членів територіальної громади, що проживають на відповідній території.

Громадські слухання скликаються не пізніше, ніж через 15 днів після внесення ініціативи та її оприлюднення в порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту.

           У випадку, якщо члени Громади звернулися з проханням до селищного голови, старости чи місцевої ради, з проханням провести громадські слухання, то організаційну підготовку таких громадських слухань здійснює селищний голова або староста.

Ініціатори громадських слухань можуть також їх організовувати самостійно.

В рішенні про проведення громадських слухань вказується перелік посадовців місцевого самоврядування та органів державної влади, яких Громада запрошує на громадські слухання та з приводу якого питання хоче їх заслухати. Запрошені особи органів місцевого самоврядування зобов’язані бути присутніми та виступати із необходімої інформацією чи звітом на громадських слуханях.

Рішення про проведення громадських слухань доводиться до відома членів територіальної громади в порядку, визначеному ст.7 цього Статуту, не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення фз зазаначеням часу та місцем проведення,Ю порядку денного та детального переліку питань, які передбачається винести на обговорення громадських слухань. Процедура вважаєтьсядотриманна тільки при дотримані вимог, визначених ст. 7 цього Статуту.

При проведені громадських слуханьобовязково встановлюється кількість присутніх згідно реєстраційних листків.

На громадських слуханях головує особа, яка обирається із ініціаторів проведення таких слухань шляхом голосування простою більшістю від присутніх на слуханнях.

Під час проведення громадських слухань обов’язково ведеться протокол громадських слухань. Для ведення громадських слухань обирається секретар громадських слухань. Протокол підписується головою і секретарем громадських слухань. До протоколу додається реєстраційний листок-список учасників громадських слухань (за рішенням присутніх на слуханях).

Порядок дений громадських слухань затверджується за поданням органу, особи, який (яка) ії склала.

Громадські слухання приймаються рішення з розглянутих питань. Рішення громадських слухань приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількості присутніх на них учасників.

Рішення громадських слухань підписується головою та секретарем громадських слухань і обов’язково оприлюднюється.  На селищного голову, старосту покладається обов’язязок забезпечити опублікування , облік та зберігання усіх оригіналів рішень громадських слухань, надання з них витягів та ознайомлення із ними на вимогу членів Громади.

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здій снюється за рахунок місцевого бюджету, за рахунок добровільних внесків, або за рахунок осіб, які ініціюють їх скликання .

            Рішення громадських слухань є обов’язковим до врахування органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення стосуються, іншими особами, якщо воно не суперечить чинному законодавству. У разі відхилення пропозицій, які прийняті за результатами громадських слухань, така відмова повина бути мотивована та винесена із посиланням на норми законодавства. Така відмова може бути оскаржена у порядку, визначеному законом для оскарження дій посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Детальний порядок скликання і проведення громадських слухань та типові форми документів визначенні Положенням яке затверджене радою.

РОЗДІЛ ІV.   ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 22. Власність громади

Громаді належить право власності та інші майнові права на рухоме і нерухоме майно, що належить до комунальної власності, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, що знаходяться на території Громади, підприємства, установи та організації комунальної власності, житловий фонд, нежитлові приміщення комунальної власності, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування, що діють на території Громади.

Спадщина, визнана судом відмерлою, переходить у власність Громади за місцем відкриття спадщини.

Стаття 23. Землі, водні, лісові ресурси та корисні копалини Громади

           Громада самостійно розпоряджається землями, що перебувають у власності, користуванні, управлінні Громади.

           Земля, що належить Громаді, визначається генеральним планом населеного пункту (населених пунктів). Громада здійснює управління, користування землями поза межами населених пунктів у випадках, визначених законом.

Землі, що належать Громаді в межах об’єднаної територіальної громади, визначаються відповідно до “Проекту формування території та встановлення меж обєднаної територіальної громади “.

Водні ресурси місцевого значення та корисні копалини місцевого значення, що розташовані на території Громади, або у випадку створення об’єднаної громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж обєднаної територіальної громади», належать Громаді.

Лісові ресурси, що знаходяться на території Громади, або у випадку створення об’єднаної громади, в межах території, що визначена «Проектом формування території та встановлення меж  обєднаної територіальної громади», є власністю Громади і після створення законодавчих можливостей, переходять в управління територіальної громади.

Стаття 24. Об’єкти права комунальної власності

Громада є власником об’єктів комунальної власності, а місцева рада від імені та в інтересах Громади відповідно до закону здійснює повноваження щодо управління, користування об’єктами права комунальної власності Громади в межах, визначених цим Статутом та законом.

Суб’єктами управління комунальною власністю Громади є відповідно до цього Статуту:

– Громада в особі своїх органів, або безпосередньо;

– селищна рада;

– селищний голова;

– староста;

Кожен із суб’єктів управління здійснює повноваження  щодо управління об’єктами власності Громади, в порядку і межах, визначених чинним законодавством.

Громада в особі органів, визначених цим Статутом, крім вказаних у цьому Статуті прав, але не виключно, має право:

на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та інших потреб Громади;

мати в користувані, управлінні та власності об’єкти комунальної власності поза межами адміністративно-територіальної одиниці;

інші повноваження, не заборонені законом та з урахуванням вимог цього Статуту.

Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються виключно на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

Майнові права Громади захищаються законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності Громади не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 25. Комунальні підприємства

Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на об’єктах власності, користування, управління Громади.

Місцева рада здійснює управління комунальним підприємством в межах, наданих їй повноважень та з урахуванням положень цього Статуту, зокрема:

-          приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ,

перетворення, ліквідацію) підприємств, установ і організацій, заснованих на об’єктах власності, користування, управління Громади;

-          затверджує, вносить зміни до статутів (положень) підприємств, установ,

організацій Громади, приймає рішення у зв’язку з порушенням статутів (положень);

-          затверджує тарифи та ціни на послуги, що реалізуються комунальними

підприємствами, установами та організаціями Громади;

-          вживає заходів із списання окремо визначеного рухомого і нерухомого майна з

балансу підприємств, установ, організацій комунальної власності Громади;

-          вживає заходів про придбання підприємства або майнової частки (корпоративних

прав, часток) юридичних осіб шляхом укладення договору купівлі-продажу з попереднім власником;

-          визначає розмір відрахувань до місцевого бюджету прибутку підприємств, установ

та організацій комунальної власності;

-          встановлює для підприємств, установ та організацій показники ефективності

використання майна спільної власності, щорічно заслуховує звіт керівника підприємства, установи та організації про результати виконання показників та згідно статтею 7 Статуту оприлюднює ці результати;

-          здійснює заходи із відчуження (зменшення розміру) земельної ділянки, яка

перебуває у користуванні комунальних підприємств, установ та організацій;

-          здійснює інші, передбачені законодавством України та цим Статутом,

повноваження щодо управління комунальними підприємствами , установами та організаціями, які не суперечать цьому Статуту.

Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та процеси затвердження фінансових звітів підприємств, установ та організацій комунальної власності врегульовуються за рішенням місцевої ради, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

Комунальні підприємства зобов’язані оприлюднювати відповідно до статті 7 цього Статуту наступну інформацію:

-          щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та

пояснювальну записку до нього;

-          за 20 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню,

проекти вказаних договорів;

-          за 20 днів до подачі на затвердження радою розрахунку тарифів на житлово-

комунальні послуги, детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги та їх обґрунтування;

-          щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат

відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;

-          щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема,

теплової енергії, газу та електроенергії.

На веб-сайті Громади постійно має поновлюватися наступна інформація щодо комунальних підприємств, установ та організацій:

назва;

           статут, статутний фонд;

адреса;

телефон;

керівництво;

перелік видів діяльності;

вартість основних фондів;

кількість працюючих та фонд заробітної плати;

звіт про фінансові результати підприємства , установ та організацій (звіт про сукупний дохід) та баланс на останній звітний період; прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки);

витрати, сплачені з місцевого бюджету на утримання підприємства;

плани підвищення ефективності діяльності підприємства на наступний рік;

ключові показники ефективності для підприємства;

договір з директором підприємства.

Керівник комунального підприємства , установи та організації щороку звітує на засіданні ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється в способи визначенні ст.7 цого Статуту

Стаття 26. Відкритий реєстр власності Громади

Перелік об’єктів власності Громади обліковується у відкритому реєстрі власності Громади (далі по тексту – Реєстр).

Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про усе майно, майнові та корпоративні права Громади та її органів. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав Громади та її органів.

Ведення Реєстру та відповідальність за достовірність і повноту інформації, що в ньому міститься, покладається на голову місцевої ради, старосту та особу, на яку покладено обов’язки ведення реєстру.

В Реєстрі міститься інформація про:

-          рухоме і нерухоме майно (житловий фонд, нежитлові приміщення) комунальної

власності із зазначенням прізвище, ім’я, по-батькові орендаря (користувача) комунального майна чи найменування юридичної особи, в оренді (користуванні) якої перебуває таке майно, та суму орендної плати (плати за користування), що щорічно сплачується до місцевого бюджету;

-          землю із зазначенням відомостей, що містяться у статті 15 Закону України «Про

Державний земельний кадастр», також, прізвище, ім’я, по батькові власника ділянки чи найменування юридичної особи, інформація щодо суми орендної плати чи земельного податку, що щорічно сплачується до місцевого бюджету, а також інформацію про кількість квадратних метрів земельних ділянок комунальної власності по кожному району міста/населеному пункті, по яким укладені договори оренди (із зазначенням назв орендарів чи власників, відсоткових ставок оренди та призначення земельних ділянок згідно Генплану, терміну дії договору оренди, існування чи відсутності заборгованості по сплаті орендної плати та розмір заборгованості в разі наявності такої);

-          водні ресурси місцевого значення та держаного значення, що розташовані на

території Громади із зазначенням щодо водних ресурсів місцевого значення: прізвища, імені, по батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується водним ресурсом, інформацію щодо суми плати, що щорічно сплачується до місцевого бюджету; щодо водних ресурсів державного значення: прізвище, ім’я, по-батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується водним ресурсом та копію рішення органу державної влади, яким такий ресурс наданий у користування;

-          корисні копалини місцевого значення та держаного значення, із зазначенням щодо

корисних копалин місцевого значення: прізвища, імені, по батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка користується корисними копалинами, інформацію щодо суми плати, що щорічно сплачується до місцевого бюджету. Щодо корисних копалин загальнодержавного значення – перелік місць видобування/свердловин та обсягу видобування корисних копалин, прізвище, ім’я, по-батькові орендаря/користувача чи найменування юридичної особи, яка здійснює розвідку чи видобування таких копалин та копію рішення державного органу, який надав такий дозвіл;

-          лісові ресурси, які знаходяться на території Громади, із зазначенням органу, який

управляє лісовими ресурсами та розмір доходів до місцевого бюджету, які сплачують підприємства лісового господарства. У випадку, якщо лісовими площами володіє будь-яка фізична чи юридична особа, вказується площа ділянки, прізвище, ім’я, по батькові орендаря/користувача/власника чи найменування юридичної особи, рішення, на підставі якого була виділена така ділянка та суму коштів, які сплачується за володіння чи користування такою ділянкою;

-          комунальні підприємства із зазначенням суми річного доходу/збитків,

комунального підприємства. Назву фізичних чи юридичних осіб, які володіють часткою в комунальному підприємстві;

-          лінії електромереж та електричні стовпи з зазначенням площі охоронних зон та

інформацією щодо наявності проекту землеустрою,суму коштів, які сплачується за користування такою ділянкою;

-          траси водо- та теплопостачання, каналізаційні мережі, що розміщені на території

Громади з зазначенням їх довжини, площі, глибини;

-          газо- теле- мережі, іншого роду комунікації, які знаходяться на території Громади з

зазначенням їх довжини, площі, глибини частку в майні підприємств чи статутному капіталі підприємств та інформацію, скільки прибутку в бюджет громади надходить щорічно;

-          заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального

обслуговування, що знаходяться у власності, на балансі Громади, та суму коштів, що щорічно витрачається на їх утримання;

-          майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як

об’єкти права комунальної власності, кошти, отримані від їх відчуження із зазначенням суми, за яку вони були відчужені та прізвище, ім’я, по батькові чи найменування юридичної особи, що набула право власності на ці об’єкти;

-          спадщина, що визнана судом відумерлою і переходить у власність територіальної

громади, інше майно та майнові права.

По кожному об’єкту, визначеному частиною четвертою цієї статті, повинна міститися інформація про: об’єкт права власності, його вартість (ринкову) (якщо вона визначена), правовстановлюючий документ чи рішення органу державної влади, відповідно до якого визначено власника об’єкту права власності та його повноваження, а також зазначається у кого у володінні цей об’єкт права власності перебуває на даний момент і на підставі якого правовстановлюючого документу чи рішення органу державної влади його передано. В реєстрі може міститися і інша інформація, яка необхідна для ідентифікації та обліку об’єктів власності Громади.

Вказаний Реєстр є інформацією з відкритим доступом і знаходиться на офіційному веб-сайті Громади. Друкована актуальна версія Реєстру знаходиться в місцевій раді для вільного доступу.

Стаття 27. Інвентаризаційна комісія

Рішенням ради з числа членів територіальної громади та відповідальних працівників виконавчого органу, утворюється постійно діюча інвентаризаційна комісія.

Повноваження Інвентаризаційної комісії:

-          проведення інвентаризації об’єктів власності Громади;

-          формування та постійне поновлення Реєстру об’єктів власності Громади;

-          контроль за обліком та реєстрацією відповідно до чинного законодавства та цього

Статуту об’єктів нерухомого майна яке належить громаді;

-          контроль за забезпеченням дотримання обов’язкового страхування об’єктів

власності ;

-          контроль за цільовим використанням об’єктів комунальної власності, переданих на

баланс, в оперативне управління, повне господарське відання;

-          аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за ефективністю управління

підприємствами комунальної власності, підприємствами різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності;

-          контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо

господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності;

-          контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням

майна Громади, об’єктів спільної власності;

-          інші повноваження контролю за розпорядженням власністю територіальної

громади у відповідності до Конституції, законодавства України та цього Статуту.

Місцева рада, інші органи місцевого самоврядування для виконання функцій Інвентаризаційної комісії, зобов’язані надати всю необхідну інформацію для роботи комісії та здійснювати її матеріаль но-технічне забезпечення.

Стаття 28. Інвентаризація власності територіальної громади

У випадку, якщо власність Громади не інвентаризована належним чином, в тому числі, у відповідності до вимог цього Статуту, Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності громади протягом одного року з моменту створення інвентаризаційної комісії об’єднаної територіальної громади.

Перші відомості Реєстру власності громади оприлюднюється протягом трьох місяців з моменту прийняття цього Статуту. Звіт про хід проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи основних засобів та протоколи засідань Інвентаризаційної комісії оприлюднюються не рідше, ніж один раз на три місяці.

Про стан інвентаризації майна Громада повідомляється у належний спосіб відповідно до статті 7 цього Статуту, а відомості про об’єкти права комунальної власності, майнових та корпоративних прав Громади негайно вносяться до Реєстру.

Стаття 29. Планування території Громади

Планування і забудова територій є діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає:

1) прогнозування розвитку територій;

2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та  об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури з дотриманням вимог ст. 21-24 цього Статуту;

11) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

12) проведення моніторингу забудови;

13) ведення містобудівного кадастру;

14) здійснення контролю у сфері містобудування.

Містобудівна документація розробляється згідно чиного законодавства. Генеральний план Громади (далі по тексту – Генеральний план) є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населених пунктів. На підставі затвердженого Генерального плану розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною Генерального плану.

Послідовність виконання робіт з розроблення Генерального плану та  документації із землеустрою визначається будівельними нормами,  державними  стандартами  і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням  з розробником. У складі Генерального плану може розроблятися  план зонування території цього населеного пункту.

План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження Генерального плану. Генеральний план розробляється та затверджується в інтересах Громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

Виконавчий орган ради, старости є замовниками і організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану на розгляд ради для затвердження, якому передує громадське обговореня Генерального плану.

Рішення про розроблення Генерального плану приймає селищна рада. У випадку, якщо на момент затвердження цього Статуту Генеральний план не прийнятий та не затверджений, або якщо відсутнє рішення про його розроблення, рада зобов’язана прийняти рішення про розроблення генерального плану.

Виконавчі органи селищної ради, старости  в місячний термін з моменту прийняття рішення:

1) подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;

2) визначають шляхом проведення тендеру розробника Генерального плану, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;

3) звертаються до обласної державної адміністрації, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення Генерального плану;

4) повідомляють через місцеві засоби масової інформації та у порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту, про початок розроблення Генерального плану та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;

5) забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення Генерального плану архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;

6) узгоджують проект Генерального плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій

7) ініціюють проведення громадських слухань з питань затвердження проекту Генерального плану;

8) здійснюють інші повноваження, для затвердження Генерального плану.

Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні:

генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Порядок проведення громадських слухань щодо проектів такої документації, визначений у статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у попередній частині цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої  документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.

Строк дії Генерального плану не обмежується. Зміни до Генерального плану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування,  який затверджував  Генеральний план.

Питання  про дострокове внесення змін до генерального плану може порушуватися за результатами громадських обговорень, перед селищною радою. У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до Генерального плану населених пунктів приймається згідно чиного законодавства.

Генеральний план та зміни до нього розглядаються і затверджуються радою на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання після громадського обговорення Матеріали Генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим  доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів Генерального плану забезпечується відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування, Громади у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування, а також у порядку що визначений статтею 7 цього Статуту.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 30. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Громадою.

Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед Громадою про свою діяльність.

Громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України, закони України чи положення цього Статуту, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень або вчиняють корупційні діяння.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.

Громада може висловити недовіру селищному голові, старості чи будь-якому представнику органів місцевого самоврядування в порядку визначеному законодавством.

У випадку висловлення недовіри селищному голові,  місцева рада Громади зобов’язана розглянути питання про недовіру на наступному засіданні сесії місцевої ради з вирішенням згідно законодавства процедури.

Стаття 31. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування

Контроль за діяльністю місцевої ради, селищного голови, старости  здійснюють громадські організації, органи самоорганізації населення, що діють на території громади чи безпосередньо члени Громади.

Вказані суб’єкти можуть використовувати такі способи контролю:

-          аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм цього

Статуту та законодавства України;

-          надсилання інформаційних запитів з приводу будь-яких питань місцевого

самоврядування;

-          ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування на

Загальних зборах Громади;

-          ініціювання та проведення Громадських слухань;

-          здійснення інших незаборонених дій, які спрямовані на боротьбу з корупцією органів і посадових осіб місцевого самоврядування ;

-          здійснення інших незаборонених законом контрольних дій.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується відповідно до рішення суду.

Спори про захист порушених прав та інтересів юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 32 . Інспекції контролю територіальної громади

Для контролю за екологічною ситуацією на території Громади та контролю за станом доріг і перевезень в межах Громади можуть створюватися Екологічна та Транспортна інспекції громадського контролю Громади.

Рішення про створення інспекцій приймається радою Громади. Інспекції є підзвітним та підконтрольним Громаді і звітують про виконання своїх повноважень перед ними не менше двох разів на рік. Повноваження інспекції окремим положенням затверджує рада.

Членами інспекцій можуть бути члени Громади, які досягли 18 років, мають спеціальні знання чи освіту для вирішення екологічних чи транспортних питань, відповідно до профілю інспекції, або є журналістами чи мають юридичну чи економічну освіту. Їх кандидатури  виносяться на затвердження ради головою, старостою або ініціативою не менше 20 членів Громади на затвердження ради.

Рішення про затвердження кількісного, персонального складу інспекцій та повноваження їх членів оприлюднюється в порядку, визначеному  статтею7 цього Статуту.

Стаття 33 . Екологічна інспекція громадського контролю

Екологічна інспекція громадського контролю (далі – ЕІГК) здійснює діяльність з вирішення екологічних питань громади орієнтована на вироблення екологічних норм та підготовку екологічних проектів та їх реалізації в інтересах членів Громади з метою збереження рекреаційної територій Громади, підтримку на території Громади нормального екологічного балансу, створення сприятливих екологічних умов для праці та життя людей. ЕІГК також здійснює організацію нагляду дотримання екологічних прав Громади усіма суб’єктами господарювання та іншими особами, які здійснюють свою діяльність на території Громади, формує систему контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування і членів Громади, підвищення якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя людей.

Діяльність з вирішення екологічних питань Громади реалізується за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку Громади, розробки екологічних розділів у програмах соціально-економічного розвитку Громади, виділення бюджетного фінансування екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм, розробки і реалізації екологічних проектів.

Місцева рада не рідше одного разу в рік на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації та контролю за ходом виконання запланованих заходів з її поліпшення і заслуховує звіт та висновки ЕІГК.

Повноваження ЕІГК та його членів:

-          контроль за додержанням законодавства про природокористування, зокрема,

проведення перевірки дотримання законодавства про природокористування суб’єктами підприємницької діяльності на території Громади та винесення проекту припису про усунення порушення чи зупинення діяльності відповідного суб’єкта господарювання, що подається голові селищної ради, старості та розглядається на найближчій сесії місцевої ради питання про винесення такого припису і про зупинення діяльності суб’єкта господарювання в спосіб, передбачений чинним законодавством;

-          участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю по

охороні атмосферного повітря, по охороні вод, по охороні земель, по правильному застосуванню агрохімікатів, по охороні рибних запасів, по охороні лісів; по контролю за додержанням санітарно-епідеміологічних правил, по контролю за охороною надр; по контролю за захоронення радіоактивних відходів; по контролю за додержанням нормативів граничного змісту забруднюючих речовин, рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;

-          участь у здійсненні виробничого екологічного контролю спільно з уповноваженими

органами щодо контролю за рівнями викидів і скидів, обсягів побічних продуктів, вторинних матеріалів, здатних впливати на стан навколишнього середовища в процесі виробництва; контролю за розробкою і запровадженням газоочисного і уловлюючого устаткування, очисних споруд та інших захисних засобів негативного впливу виробничої діяльності на стан навколишнього природного середовища; заходів щодо попередження та локалізації аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин, проводять облік використання водних та інших ресурсів. Суб’єкти господарювання зобов’язані залучати ЕІГК до зазначених заходів та сприяти здійсненню такого контролю, надавати членам ЕІГК всю необхідну інформацію;

-          складають протоколи, акти стосовно порушення законодавства про охорону

навколишньою природного середовища і подають їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

-          надають допомогу органам державного контролю в галузі охорони навколишньою

природного середовища для запобігання екологічним правопорушенням;

-          здійснюють обов’язкову експертизу проектів рішень органів місцевого

самоврядування щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно виливати на стан навколишнього природного середовища, та вносять пропозиції до державних і господарських органів, установ та організацій із цих питань;

-          здійснюють обов’язкову експертизу усіх проектів рішень органів місцевого

самоврядування, які містять екологічні норми, або можуть мати вплив на охорону навколишнього середовища;

-          здійснюють обов’язкову експертизу екологічного ліцензування, яке здійснюється

органами місцевого самоврядування, зокрема, дають висновок щодо екологічних умови господарчої діяльності, на яких вона допускається; види природних ресурсів, що використовуються; ліміти та нормативи їхнього видатку; нормативи платежів за природні ресурси та забруднення навколишнього природного середовища; відповідальність підприємства за порушення вимог, які встановлені в дозволу, штрафні санкції за неефективне використання природних ресурсів та перевищення забруднення навколишнього середовища, тощо;

-          здійснюють обов’язкову екологічну експертизу питання про надання дозволу на

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення. Місцева рада в обов’язковому порядку заслуховує висновок ЕІГК щодо надання дозволу на засіданні, коли це питання розглядається;

-          беруть участь в вирішенні питання про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення;

-          приймають участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього

природного середовища, раціонального й комплексного використання природних ресурсів в будь-яких державних органах;

-          приймаються участь у розробці та здійснюють аналіз звіту про виконання

місцевого бюджету в частині перевірки повноти та справедливості надходження коштів за екологічний податок, ренту за водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства, а також витрат на природоохоронні заходи. Висновок ЕІГК публікується у місцевих ЗМІ та веб-сайті Громади у порядку, визначено статтею 7 цього Статуту;

-          приймаються участь у розробці проекту бюджету на наступний рік в частині

надходження коштів за екологічний податок, ренту за водні ресурси та корисні копалини місцевого значення, штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства, а також витрат на природоохоронні заходи. Місцева рада в обов’язковому порядку заслуховує висновок ЕІГК щодо проекту бюджету на засіданні перед прийняттям місцевого бюджету.

Стаття 34. Транспортна інспекція громадського контролю

Транспортна інспекція громадського контролю (далі – ТІГК) здійснює громадський контроль з питань роботи перевізників усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а також будь-яких вантажів по території Громади, діяльність автостанцій, громадських зупинок, а також доріг на території Громади, їх стану, ремонту та фінансування (далі по тексту – Контроль на транспорті). Діяльність ТІГК є формою вияву громадського  контролю  і не може заміняти собою форми державного контролю на транспорті, передбачені чинним законодавством, проте має вживати усіх незаборонених законом засобів  для здійснення контролю за дотриманням прав членів громади, виконання обов’язків перевізниками, припиненні порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Місцева рада не рідше одного разу в рік розглядає на своїх засіданнях питання щодо транспортної ситуації та контролю за ходом виконання запланованих заходів з її поліпшення і заслуховує звіт та висновки ТІГК.

З метою здійснення своїх прав та повноважень ТІГК при необхідності має збиратися з метою обговорення транспортної ситуації та наявність інформації про порушення прав членів територіальної громади, розгляд яких відноситься до її компетенції. За результатами зборів можуть прийматися рішення, які є обов’язковими для врахування органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

В цих рішеннях повинно бути зазначено, які права членів Громади порушено, ким, які є докази на підтвердження та яким чином пропонується припинити вказані правопорушення.

Місцева рада зобов’язана розглянути вказані рішення на наступній сесії і у випадку їх обґрунтованості звертися до визначених законом органів для реагування, або до суду, або прийняти рішення про припинення діяльності суб’єкта господарювання, який вчиняє вказані порушення.

Члени ТІГК є громадськими контролерами ТІГК. ТІГК може залучати і інших осіб як громадських контролерів для ефективного, повного і всебічного здійсненні контролю на транспорті.

Основними завданнями ТІГК є:

-спостереження за якістю та відповідністю послуг перевізника вимогам, що

встановлені чинним законодавством та договором на перевезення пасажирів;

-сприяння забезпеченню якісних і безпечних умов перевезення населення;

-допомога перевізникам та органам державного контролю у виявленні недоліків в організації пасажирських перевезень;

-перевірка діяльності автотранспортних підприємств та виконання ними умов договорів про перевезення пасажирів;

-перевірка дотримання водієм визначеного маршруту та розкладу руху громадського транспорту;

-перевірка відповідності та наявність інформаційних повідомлень у салоні транспортного засобу, у тому числі обов’язкових (розкладу руху транспортного засобу, правил перевезення, телефону гарячої лінії, контактних даних перевізника і водія);

-перевірка повноти та достовірності інформаційних маршрутних табличок;

-перевірка загального стану транспортного засобу (чистота салону та зовнішня справність);

-контроль за наповненістю пільгових місць;

-контроль за поведінкою водія, дотримання ним етичних норм;

-наявність і якість озвучення зупинок.

-перевірка стану автостанцій та автовокзалів, умов, які вони повинні забезпечувати пасажирам відповідно до норм чинного законодавства;

-моніторинг за дотриманням правил перевезення вантажів та проїзду вантажного транспорту по території Громади;

-перевірка якості та стану доріг та дорожнього покриття;

-перевірка дотримання норм, стандартів та технології при проведенні ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок, тощо, та будівництва нових;

-перевірка фінансування будівництва та ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок тощо;

-перевірка ефективності використання виділених на вказані вище цілі коштів;

-звернення до контролюючих органів з питанням перевірки виявлених порушення у межах компетенції відповідного органу;

-інші повноваження для забезпечення реалізації своїх завдань та цілей в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

Контроль здійснюється на принципах:

– публічності та прозорості;

– самоорганізації;

– невтручання у роботу громадського та іншого транспорту, уникнення шкоди процесу здійснення перевезень;

– обов’язкового дотримання етичних норм;

– презумпції невинуватості осіб, що перевіряються;

– добровільності та безоплатності роботи громадських контролерів;

– недопустимості конфлікту інтересів;

– протоколювання та фото-/відеофіксації всіх виявлених недоліків.

В своїй діяльності громадський контролер ТІГК повинен керуватись чинним законодавством, нормативними актами місцевої ради та цим Статутом. Відділ транспорту та зв’язку місцевої ради, якщо він діє, або аналогічний орган, проводить інструктаж громадських контролерів, наради, семінари з обміну досвідом, надає їм практичну допомогу в здійсненні їх діяльності, може залучати громадських контролерів до власних перевірок.

Контроль на транспорті може проводитись як в рамках спеціально організованої кампанії, так і в поточному режимі. Ініціаторами контролю можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські організації та громадські активісти, члени Громади.

Ініціатори, з метою підвищення обізнаності про цілі кампанії, залучення ширшого

кола активістів для участі в ній, можуть використовувати засоби масової комунікації та будь-які інші незаборонені законом форми, в тому числі шляхом проведення громадських слухань, громадських обговорень, тощо.

Всі виявлені порушення фіксуються шляхом складання протоколу. Додатково може здійснюватись фото- та відеофіксація. Протокол складається письмово, у довільній формі. Текст має містити інформацію про:

– час і місце складання протоколу;

– прізвище та телефон Громадського контролера;

– № маршруту, державний номерний знак транспортного засобу;

– зміст та суть виявлених недоліків.

Додатково може зазначатись така інформація:

— назва (прізвище) перевізника і водія транспортного засобу;

— пояснення порушника щодо виявлених недоліків;

— коментарі свідків та інша супровідна інформація від Громадського контролера.

Заповнені протоколи надсилаються уповноваженим державним органам для реагування. ТІГК зобов’язана вести облік надісланих протоколів та виявлених порушень. За всіма фактами зафіксованих порушень ТІГК межах власної компетенції проводить роботу з їх усунення чи недопущення у майбутньому. Така робота передбачає:

– проведення перевірок власними силами;

– проведення робочих зустрічей з перевізниками, ремонтними бригадами, ДАІ, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;

– звернення до компетентних державних органів;

– інші види реагування.

РОЗДІЛ VІ.ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 35. Планування фінансових ресурсів

З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування, та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток Громади протягом п’яти років.

Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами місцевої ради. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку Громади.

Стаття 36. Утворення цільових фондів

           Рада, може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного бюджету. Для утворення цільових фондів, їх розміру, порядку наповнення та використання коштів обов’язковими є проведення громадських слухань, відповідно до положень цього Статуту.

Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що затверджується селищною радою.

Стаття 37. Місцеві податки і збори

Місцева рада відповідно до закону та із урахуванням вимог статей 21-24 цього Статуту встановлюють місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

РОЗДІЛ VІІ. МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

Стаття 38. Загальні засади формування бюджету

Рада самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідний бюджет об’єднаної громади з урахуванням вимог закону та цього Статуту.

Самостійність бюджету об’єднаної тнериторільної громади гарантується власними та закріпленими за ними на постійній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів бюджету відповідно до закону.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Селищна рада приймає бюджет на кожний календарний рік.

Бюджет об’єднаної громади включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

– надходжень і видатків протягом року;

– запланованих кредитів під інвестиції та заходи щодо залучення інвестицій;

– повноважень виконавчого комітету ради на укладання договорів (зобов’язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів щодо їх залучення.

До закінчення року зміни до бюджету можуть вноситися лише за рішенням ради.

Стаття 39. Видатки місцевих бюджетів

Видатки, які здійснюються місцевою радою на потреби Громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються бюджетом Громади.

Рада та її виконавчий комітет самостійно розпоряджаються коштами бюджету, визначають напрями їх використання із урахуванням вимоги цього Статуту.

У видатковій частині бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку. Для формування та затвердження бюджету розвитку обов’язковим є проведення громадських слухань по кожному населеному пункту відповідно до цього Статуту.

Бюджет розвитку розподіляється на розвиток кожного населеного пункту здотриманням процедури розподілу викладеному в положені «Про розподіл бюджету розвитку»затвердженого радою з врахуванням пропозицій кожного населеного пункту .

           В виключних ситуаціях, якщо на розвиток окремого села необхідно виділити більше коштів ніж вказано в попередньому абзаці, за дане рішення повинно проголосувати більшість депутатів від кожної громади, які входять в обєднання.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

При розподілі коштів бюджету розвитку перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель),формується виконавчим комітетом об’єднаної територіальної громади при обов’язковій участі старости тієї громади, на території якої знаходяться відповідні об’єкти. Старости можуть подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади перелік об’єктів, на які можуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку на підставі громадського обговорення жителів відповідного села.

Перелік об’єктів, на які будуть спрямовуватись кошти бюджету розвитку (в тому числі, на інвентаризацію земель), затверджується Радою об’єднаної територіальної громади.

Видатки бюджету поділяються на дві частини: видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 40. Звіт про виконання бюджету

Селищна рада зобов’язана щоквартально звітувати про виконання бюджету, розкриваючи деталізацію видаткової частини, якщо витрати перевищують 25 тисяч гривень. Квартальний звіт про виконання бюджету оприлюднюється відповідно до статті 7 цього Статуту.

Крім того, рада зобов’язана подавати щорічний звіт про виконання бюджету, в якому розкривати дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року, статті видатків, які перевищують суму, що вказана у частині першій цієї статті. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз’яснювального змісту.

Звіт про виконання бюджету складається протягом 2 місяців після закінчення бюджетного року.

Рада має затвердити звіт про виконання бюджету не пізніше 31 травня наступного за бюджетним року.

Рішення ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється у порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту.

Стаття 41. Пільги, гарантії, порядок їх встановлення і зняття

На території Громади надаються всі пільги і компенсації, передбачені законодавством України

Основними принципами встановлення і зняття пільг є їх обґрунтованість, перевага грошової форми, рівність усіх членів Громади пільгової категорії, систематичність виплати.

Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначаються рішеннями місцевої ради.

Місцева ради повинна щороку в порядку, визначеному статтею 7 цього Статуту, інформувати членів Громади про розмір встановлених пільг та об’єкти оподаткування, на які вони встановлюються. Для прийняття рішення про встановлення пільг, їх розмір, об’єкти та суб’єкти оподаткування, для яких встановлюються пільги, місцеві ради повинні проводити громадські слухання у порядку, визначеному цим Статутом.

Розділ VIII. Антикорупційна політика територіальної громади

Стаття 42. Принципи антикорупційної політики Громади

Громада,органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності дотримуються наступних принципів:

-          прозорість – система відкритості даних ,які дозволяються забезпечити вільний

доступ до ресурсів громади та контроль за їх використанням ;

-          підзвітність – принцип,що передбачає,що органи влади інформують членів громади

звітуються передним та є підконтрольним и Громаді;

-          доброчесність – позитивне розуміння невідворотності покарання та суспільного

осуду за вчинення корупційного правопорушення ;

-          дерегуляція – принцип,який визначає,що спрощення процедур та позбавлення

чиновників невластивих повноважень є основою для руйнування корупційної складової у діяльності органів управління;

-          участь громадян у прийнятті рішень – принцип ,який визначає,що кожнен

громадянин має право і гарантовану можливість безпосередньо брати участь у формувані,виконані та звітуванні щодо місцевої політики.

Стаття 43. Заходи антикорупційної політики Громади

          

1. Створити веб-сайт Громади протягом шести місяців після затвердження даного Статуту, на якому забезпечити вільний та безперешкодний доступ до:

-усіх матеріалів що повинні оприлюднюватися відповідно до статті 7 цього Статуту;

документів, що приймаються за підсумками нарад, комісій, засідань виконкому, рішень сесії та рішень інших органів місцевого самоврядування;

-інформації про місячні звіти про доходи бюджету в розрізі всіх статей бюджету та видатки в розрізі всіх бюджетних програм; видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів; бюджетні запити та кошториси розпорядників бюджетних коштів; проект бюджету;

-інформації про всі транспортні маршрути громадського користування в Громаді, перелік транспортних засобів, якими володіють транспортні компанії, що надають послуги з пасажирських перевезень в Громаді, конкурсну документацію з організації пасажирських перевезень, включно з договорами із переможцями конкурсів;

-переліку усіх будівельних майданчиків, включно з можливістю деталізації за адресою майданчика інформації про: замовника, підрядника, містобудівні умови та обмеження, викопіювання призначення земельної ділянки на якій здійснюється будівництво із Генерального плану та Детального плану території (в разі його наявності), рішення місцевої ради щодо виділення земельної ділянки;

-інформації про розміри земельних ділянок під громадську та житлову забудову, землі промисловості тощо згідно чинного Генплану;

-інформації про адреси земельних ділянок Громади, списки юридичних і фізичних осіб, з якими не укладено договори оренди землі (із зазначенням причин);

-інформацію про боржників по сплаті пайових внесків на розвиток інфраструктури;

-списки осіб, звільнених від сплати пайових внесків у поточному році, із зазначенням сум, від сплати яких було звільнено, адрес та розмірів об’єктів та підстав для звільнення;

-перелік усіх тимчасових споруд комерційного призначення, включаючи таку інформацію: адреса розміщення тимчасових споруд комерційного призначення (далі ТСКП), власник ТСКП, розмір ТСКП, особливі умови надання дозволів на розміщення ТСКП, призначення ТСКП;

-бази рекламних засобів Громади з інформацією про перелік дозволів на розміщення реклами; назву і телефон суб’єкта господарювання який отримав дозвіл, реквізити документу на підставі якого видано дозвіл, термін дії дозволу, зображення місця розміщення рекламного засобу, місце розташування рекламного засобу (у текстовому вигляді та позначене на електронній мапі), вид рекламного засобу, його розміри (площа), кількість сторін, тарифна зона, власник місця розташування (уповноважена ним особа), в також інформацію про розмір (стан) поточних платежів до бюджету від використання рекламних засобів, розміщених на комунальній власності;

-інформації про заплановані і проведені закупівлі за кошти бюджету із зазначенням учасників і переможців тендерів, умов надання бюджетних коштів і відповідних рішень;

-інформації про всі бюджетні та цільові програми, їх паспорти, звіти про виконання, інформацію про розпорядників бюджетних коштів, бюджетні запити;

щорічне оновлення фінансової звітності про отриманні бюджетні кошти освітніми та медичними закладами Громади, а також звітності про витрачання ними благодійних коштів та добровільних пожертв.

           

Стаття 44. Антикорупційні запобіжники в діяльності селищної ради

Для зменшення корупційних ризиків при прийнятті рішень сільською радою цим Статутом встановлюються наступні норми:

заборона прийняття рішень щодо майна громади, без попереднього оприлюднення проекту такого рішення відповідно до вимог статті 7 цього Статуту, із зазначенням субєктів, обєктів, прав та обовязків учасників правочину, ціну відчуження, строк та умови на яких відбувається відчуження;

– заборона голосування та прийняття будь-яких рішень, особам, у яких виник конфлікт інтересів;

– обов’язковість розгляду питання і прийняття рішення по суті в межах визначених законом строків, або відмову у прийнятті такого рішення, по питаннях, звершеннях, пропозиціях (тощо), які надійшли до органу самоврядування від членів територіальної громади;

– усі матеріали, які підлягають опублікуванню відповідно до вимог цього Статуту у порядку, що визначений у статті 7, повинні бути підписані та пропечатані належним чином (якщо це передбачено статутом, положенням, законом) усіма особами які підписують оригінал, або витяг із оригіналу;

– обов’язковість вчасного та повного наповнення веб-сайту Громади після його створення.

РОЗДІЛ IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 45. Добровільне об’єднання територіальних громад

Місцева рада після обов’язкового громадського обговорення та отримання позитивного рішення членів територіальної громади, може прийняти рішення про вступ до об’єднаної територіальної громади будь-якої іншої сільської громади відповідно та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законами, цим Статутом.

Стаття 46. Делегування повноважень місцевих рад при добровільному об’єднання територіальних громад.

При прийнятті рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, раді об’єднаної громади та її голові передаються всі повноваження, які згідно закону віднесені до компетенції місцевого самоврядування.

Стаття 47. Порядок прийняття Статуту

Статут затверджується рішенням ради після проведення громадського обговорення проекту Статуту.

Стаття 48. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Зміни та доповнення до Статуту вносяться радою, після обов’язкового громадського обговорення.

Стаття 49. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

Контроль за виконанням Статуту здійснюють рада, голова, старости, інші органи і особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

Статут у трьох ідентичних примірниках зберігається в раді, районному архіві.