УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про проведення земельних

торгів у формі аукціону.

     Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 83, 122-124, 134-138 Земельного кодексу України, з метою ефективного використання земельного фонду, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розвитку конкурентних засад на ринку земель, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до селищного бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища про проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади, Великомихайлівська селищна рада  

   ВИРІШИЛА:

1. Виставити земельні ділянки згідно з додатком 1, на земельні торги для передачі їх у користування на умовах оренди.

2. Встановити строк оренди земельних ділянок, переданих у користування за результатами земельних торгів 7 (сім) років.

3.Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками, які виставляються на земельні торги, що складає 8 (вісім) % від нормативної грошової оцінки та значення кроків торгів (додаток 2).

4.Уповноважити Великомихайлівського селищного голову Жарську Тетяну Володимирівну підписувати від імені організатора земельних торгів протоколи земельних торгів, та договори оренди по земельних ділянках.

5. Встановити умови проведення земельних торгів визначенні проектом договору оренди землі згідно з додатком 3 (додається).

6. Земельні торги провести 12 грудня 2019 року за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів 34, 2 поверх, 207 кімната (актова зала).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                             _____________             Т.В. Жарська

                                                                               (підпис, печатка)

      

31.10.2019 року

       № 2179-VІІ

                                                                         Додаток 3(для фізичних осіб)

                       до рішення

                      Великомихайлівської селищної ради

                        Великомихайлівського району                  

                                                                           Одеської області

       від 31.10.2019 р. №2179-VІІ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ № ____

м. Одеса                                                              «___» ____________ 2019 року

Великомихайлівська селищна рада Великомихайлівського району Одеської області, що є юридичною особою, в особі голови селищної ради Жарської Тетяни Володимирівни , яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та ___________________________________, в особі __________________________ , що діє на підставі _____________________________________________________ (далі за текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1.1. Орендодавець, на підставі протоколу проведення земельних торгів за лотом         № ____ від ___.___. 2019 № _____ надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

кадастровий номер: _____________________________________________________,

розташовану за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населених пунктів),

2.1. В оренду передається земельна ділянка із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею ________ га, у тому числі: ________ га ________, що розташована за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населених пунктів).

2.2. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________________.

Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення.

Код використання згідно з класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): А.01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.3. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна та об’єкти інфраструктури.

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01.01.2019 складає __________________ грн. (_____________) та підлягає щорічній індексації.

2.5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

2.6. Дані щодо агрохімічної характеристики та стану ґрунтів земельної ділянки наведені у агрохімічному паспорті земельної ділянки, виданого Одеською філією державної установи «Держґрунтохорона», який є невід’ємною частиною цього договору.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладено на строк 7 (сім) років.

3.2. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря з моменту державної реєстрації відповідно до закону.

3.3. Після закінчення строку дії договору Орендар, за умови належного виконання обов’язків, відповідно до умов цього договору та вимог законодавства України, має переважне право на його поновлення на новий строк. У цьому разі Орендар зобов’язаний письмово (листом – повідомленням) повідомити Орендодавця про намір продовжити його дію не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору.

3.4. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право Орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк припиняється.

3.5. Строк дії договору може бути збільшений до 25 років з дня укладання цього договору у разі забезпечення орендарем виготовлення та затвердження проектної документації на закладення багаторічних насаджень та виконання умов п. 5.5 розділу 5 цього Договору.

4.2. Орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою сплачується Орендарем протягом трьох банківських днів з дня підписання цього договору, за виключенням сплаченого гарантійного внеску, у розмірі ________ грн. 00 коп.             ( ____________________________________________________ гривень _____ коп.).

4.4. Річна орендна плата протягом дії договору без внесення до нього змін визначається із діючої нормативної грошової оцінки, яка кумулятивно індексується станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації Кі.

У разі набуття чинності нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка є об’єктом цього договору, сторони вносять відповідні зміни до цього договору.

4.5. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено висновками або іншими документами компетентних органів державної влади;

- зміни угідь земельної ділянки у відповідності до чинного законодавства;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

Розмір орендної плати не може переглядатися у бік зменшення.

4.6. Результати перегляду орендної плати оформляються Сторонами у вигляді додаткової угоди до договору оренди землі.

- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором, який зараховується до інших надходжень місцевого бюджету Великомихайлівської селищної ради в УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області;

- стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який нарахована пеня, від суми до сплати, за кожний день прострочення.
5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5.6. У разі виготовлення та затвердження проектної документації на закладення багаторічних насаджень орендар має право на закладання багаторічних насаджень на земельній ділянці. В такому разі витрати на складання проектної документації та реєстрацію багаторічних насаджень покладаються на орендаря.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. 
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

 

 

- зміна цільового призначення земельної ділянки на весь строк дії договору;

- ____________________.

- використання земельної ділянки у відповідності із цільовим призначенням згідно з цим договором;

- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних стандартів, норм і правил, раціонального використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості грунтів;

- своєчасного та повного внесення орендної плати;

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для здійснення Орендодавцем контролю за додержанням умов договору та вимог законодавства, у тому числі з метою перевірки стану орендованої земельної ділянки на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки. Перевірка стану об’єкта оренди за цим договором на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки проводиться не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) роки;

- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки. Розмір збитків визначається Сторонами договору. У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується у судовому порядку;

- у разі розірвання договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 (шість) місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем договірних зобов’язань.

  1. Орендар має переважне право на поновлення договору оренди землі за умов виконання вимог цього договору.

8.4. Обов’язки Орендаря:

  1. Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, не допускаючи погіршення показників об’єкта оренди відповідно до агрохімічного паспорта земельної ділянки, дотримуватись екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

8.4.8. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів.

- закінчення строку, на який його було укладено;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- смерті фізичної особи-орендаря та відмови або відсутності спадкоємців орендаря, а також осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем від виконання укладеного договору;
- засудження фізичної-особи орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду та відмови або відсутності членів його сім'ї, а також осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем від виконання укладеного договору.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством.

- взаємною згодою Сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, у тому числі вимог пунктів 5.5, 8.4.5, 8.4.13, а також внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, несплати, несвоєчасної або неповної сплати орендарем орендної плати.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

  1. УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області

ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

  1. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря, третій - в органі, який здійснив державну реєстрацію речових прав.

Невід’ємною частиною договору є:

- кадастровий план земельної ділянки;

- акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;

- агрохімічний паспорт земельної ділянки.

Орендодавець: Орендар:

Великомихайлівська селищна рада   Код ЄДРПОУ   04379367                                                                      

Одержувач: УК у Великомихайлівському районі/ отг    

смт. Велика Михайлівка /18010900                             адреса: вул.. Суворова,75

код отримувача 37838652

казначейство України (ЕАП)

UA 428999980000033210815015582

Для фізичних осіб

Великомихайлівський район

67100, Одеська область,                                                      

смт. Велика Михайлівска,

вул. Карбишева, буд. 10  

тел.(048 59) 2-15-21

від імені Орендодавця діє
голова Великомихайлівської  селищної ради           

   _____________________________

м.п.                  (Жарська   Т. В.)

_________________________________

______________________________

м.п.

           

                                                                         Додаток 3(для юридичних осіб)

                       до рішення

                      Великомихайлівської селищної ради

                        Великомихайлівського району                  

                                                                         Одеської області

     від 31.10.2019 р. №2179-VІІ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ № ____

м. Одеса                                                              «___» ____________ 2019 року

Великомихайлівська селищна рада Великомихайлівському району Одеської області, що є юридичною особою, в особі голови селищної ради Жарської Тетяни Володимирівни , яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», (далі за текстом – «Орендодавець»), з однієї сторони, та ___________________________________, в особі __________________________ , що діє на підставі _____________________________________________________ (далі за текстом – «Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1.1. Орендодавець, на підставі протоколу проведення земельних торгів за лотом         № ____ від ___.___. 2019 № _____ надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,

кадастровий номер: _____________________________________________________,

розташовану за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населених пунктів),

2.1. В оренду передається земельна ділянка із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею ________ га, у тому числі: ________ га ________, що розташована за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населених пунктів).

2.2. Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________________.

Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення.

Код використання згідно з класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): А.01.01 – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

2.3. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна та об’єкти інфраструктури.

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 01.01.2019 складає __________________ грн. (_____________) та підлягає щорічній індексації.

2.5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

2.6. Дані щодо агрохімічної характеристики та стану ґрунтів земельної ділянки наведені у агрохімічному паспорті земельної ділянки, виданого Одеською філією державної установи «Держґрунтохорона», який є невід’ємною частиною цього договору.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладено на строк 7 (сім) років.

3.2. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря з моменту державної реєстрації відповідно до закону.

3.3. Після закінчення строку дії договору Орендар, за умови належного виконання обов’язків, відповідно до умов цього договору та вимог законодавства України, має переважне право на його поновлення на новий строк. У цьому разі Орендар зобов’язаний письмово (листом – повідомленням) повідомити Орендодавця про намір продовжити його дію не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору.

3.4. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право Орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк припиняється.

3.5. Строк дії договору може бути збільшений до 25 років з дня укладання цього договору у разі забезпечення орендарем виготовлення та затвердження проектної документації на закладення багаторічних насаджень та виконання умов п. 5.5 розділу 5 цього Договору.

4.2. Орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою сплачується Орендарем протягом трьох банківських днів з дня підписання цього договору, за виключенням сплаченого гарантійного внеску, у розмірі ________ грн. 00 коп.             ( ____________________________________________________ гривень _____ коп.).

4.4. Річна орендна плата протягом дії договору без внесення до нього змін визначається із діючої нормативної грошової оцінки, яка кумулятивно індексується станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації Кі.

У разі набуття чинності нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка є об’єктом цього договору, сторони вносять відповідні зміни до цього договору.

4.5. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено висновками або іншими документами компетентних органів державної влади;

- зміни угідь земельної ділянки у відповідності до чинного законодавства;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

Розмір орендної плати не може переглядатися у бік зменшення.

4.6. Результати перегляду орендної плати оформляються Сторонами у вигляді додаткової угоди до договору оренди землі.

- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором, який зараховується до інших надходжень місцевого бюджету __________ ради в УДКСУ у ____________ районі Одеської області;

- стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який нарахована пеня, від суми до сплати, за кожний день прострочення.
5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5.6. У разі виготовлення та затвердження проектної документації на закладення багаторічних насаджень орендар має право на закладання багаторічних насаджень на земельній ділянці. В такому разі витрати на складання проектної документації та реєстрацію багаторічних насаджень покладаються на орендаря.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. 
У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

 

- зміна цільового призначення земельної ділянки на весь строк дії договору;

- ____________________.

- використання земельної ділянки у відповідності із цільовим призначенням згідно з цим договором;

- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних стандартів, норм і правил, раціонального використання та охорони земель, збереження та відтворення родючості грунтів;

- своєчасного та повного внесення орендної плати;

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для здійснення Орендодавцем контролю за додержанням умов договору та вимог законодавства, у тому числі з метою перевірки стану орендованої земельної ділянки на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки. Перевірка стану об’єкта оренди за цим договором на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки проводиться не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) роки;

- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки. Розмір збитків визначається Сторонами договору. У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується у судовому порядку;

- у разі розірвання договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 (шість) місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем договірних зобов’язань.

  1. Орендар має переважне право на поновлення договору оренди землі за умов виконання вимог цього договору.

8.4. Обов’язки Орендаря:

  1. Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, не допускаючи погіршення показників об’єкта оренди відповідно до агрохімічного паспорта земельної ділянки, дотримуватись екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил.

8.4.8. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів.

- закінчення строку, на який його було укладено;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-Орендаря;

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством.

- взаємною згодою Сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, у тому числі вимог пунктів 5.5, 8.4.5, 8.4.13, а також внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, несплати, несвоєчасної або неповної сплати орендарем орендної плати.

  1. УДКСУ у Великомихайлівському районі Одеської області

ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

  1. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря, третій - в органі, який здійснив державну реєстрацію речових прав.

Невід’ємною частиною договору є:

- кадастровий план земельної ділянки;

- акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;

- агрохімічний паспорт земельної ділянки.

Орендодавець: Орендар:

Великомихайлівська селищна рада       Код ЄДРПОУ 04379367                                                                        

Одержувач: УК у Великомихайлівському районі/ отг  

смт. Велика Михайлівка /18010900                             адреса: вул.. Суворова,75

код отримувача 37838652

казначейство України (ЕАП)

UA 578999980000033213812015582

для юридичних осіб

Великомихайлівський район

67100, Одеська область,                                                        

смт. Велика Михайлівска,

вул. Карбишева, буд. 10    

тел.(048 59) 2-15-21

від імені Орендодавця діє
голова Великомихайлівської селищної ради           

_________________________________

м.п.                   (Жарська   Т. В.)

_________________________________

______________________________

м.п.


Додаток 1

до рішення Великомихайлівської селищної ради

Великомихайлівського району Одеської області

від 31.10. 2019 року № 2179- УІІ

Перелік земельних ділянок комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами

Номер лота

Умови продажу Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення (функціональне використання земельної ділянки)

Площа земельної ділянки (га) В тому числі, Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

вид права

термін права

Рілля (га) Пасовища (га) Чагарникова рослинність (га)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121684200:01:001:0650

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

13,6313

-

13,6313

-

-

2

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:002:0796

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

5,0571

5,0571

-

-

-

3

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:002:0800

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

8,4275

8,4275

-

-

-

4

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121684200:01:002:0526

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

18,2246

18,2246

-

-

-

5

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0728

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

23,3779

23,3779

-

-

-

6

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0694

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

7,0378

7,0378

-

-

-

7

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683400:01:002:0381

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

9,0332

9,0332

-

-

-

8

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0719

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

10,7627

10,7627

-

-

-

9

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Комарівська сільська   рада, за межами населеного пункту

5121682200:01:002:0204

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

27,6283

27,6283

     -

     -

-

                                     Селищний голова                             _____________             Т.В. Жарська

                                                                                                                  (підпис, печатка)

Додаток 2

до рішення Великомихайлівської селищної ради

Великомихайлівського району Одеської області

від 31.10.2019 року № 2179- УІІ

Стартові ціни та кроки аукціону

Номер лота

Умови продажу

Місце розташування (адреса) земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Загальна площа земельної ділянки (га)

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2019, грн Стартові ціни лотів (стартовий розмір річної орендної плати)

Крок аукціону

вид права термін права % від нормативної грошової оцінки

грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121684200:01:001:0650

13,6313

   116764,98

8 %

9340,00

45,00

2

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:002:0796

5,0571

58931,46

       8 %

   4715,00

20,00

3

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:002:0800

8,4275

     96495,59

8 %

7720,00

35,00

4

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121684200:01:002:0526

18,2246

473489,42

8 %

37870,00

       185,00

5

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0728

23,3779

518895,72

8 %

  

   41510,00

       205,00

6

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0694

7,0378

162916,31

8 %

13030,00

65,00

7

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683400:01:002:0381

9,0332

188109,40

8 %

   15045,00

       75,00

8

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Великомихайлівська селищна рада (за межами населеного пункту)

5121683200:01:001:0719

10,7627

100503,00

8 %

8040,00

40,00

9

право оренди

7 років

Одеська область, Великомихайлівський район, Комарівська сільська рада., за межами населеного пункту

5121682200:01:002:0204

27,6283

   780734,38

8 %

   62455,00

310,00

                      

                                     Селищний голова                             _____________             Т.В. Жарська

                                                                                                                  (підпис, печатка)