УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Інструкції з підготовки

бюджетних запитів до проекту бюджету

Великомихайлівської селищної ради на

2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

         Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» та з метою врахування особливостей складання проектів місцевих бюджетів:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Великоихайлівської селищної ради на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному сайті Великомихайлівської селищної ради.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію   з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                

04.10.2018

№ 1481-VІІ

                           Т.В. Жарська

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету

Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік

та прогнозу на 2020-2021 роки

 1. Загальні положення

 

 1. 1.Ця Інструкція розроблена відповідно до ст.75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів бюджету в процесі підготовки бюджетних запитів на 2019 рік (далі - проект бюджету селищної ради) та прогнозу бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2020 - 2021 роки (далі - прогноз селищної ради) та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
 2. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету селищної ради (далі - головні розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетного запиту за участю всіх розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, структурних підрозділів та подають його у паперовому вигляді до фінансового відділу у терміни, визначені чинним законодавством.
 3. 3. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням особливостей складання проекту бюджету та фінансових обмежень, які доводяться фінансовим відділом до головного розпорядника.

           1.4. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничний обсяг) здійснюється з урахуванням:

-  прогнозних обсягів доходів бюджету;

-  розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

-  розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — Єдина тарифна сітка);

-  прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

-  індексу споживчих цін;

-  необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

-  необхідності оптимізації витрат головного розпорядника, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 1. 5.Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків за напрямками витрат з урахуванням їх пріоритетності та першочерговості.

Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функцій і завдань головного розпорядника та враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів, а також недопущення утворення нової заборгованості за зобов'язаннями у плановому бюджетному періоді.

              1.6. Головні розпорядники забезпечують своєчасність та достовірність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу бюджету селищної ради.

 1. 7. Для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетних запитів головні розпорядники разом з бюджетним запитом подають підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, плани проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об'єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік спецтехніки, обладнання та інвентарю з обґрунтуванням їх вартості, тощо).

               1.8. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощов недостатніх обсягах), фінансовий відділ має право повернути такий бюджетний запит розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою.

У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансовий відділ має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит (шляхом скорочення відповідних показників видатків), повідомивши про це головного розпорядника.

 1. 9.Якщо головний розпорядник пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.
 2. 10. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головного розпорядника бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, а також дотримання вимог цієї Інструкції.
 3. 11. З метою усунення розбіжностей щодо показників проекту та прогнозу бюджету селищної ради фінансовий відділ проводить погоджувальні наради з головним розпорядником.

1.12. 3а результатами аналізу та результатами погоджувальних нарад, відповідно до норм ст. 75 Бюджетного кодексу України, фінансовий відділ узагальнює інформацію, зазначену у бюджетних запитах, та готує пропозиції до проекту бюджету селищної ради для подання його на розгляд селищної ради.

1.13. Головні розпорядники забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту бюджету селищної ради для подання до селищної ради та надають їх до фінансового відділу.

1.14. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

2. Розрахунок видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків на 2019 рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості).

Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати:

-  належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку регіону та враховуючи асигнування на проведення заходів відповідно до програм і заходів, затверджених рішеннями селищної ради і розпорядженнями селищного голови;

-  оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

-  неухильне дотримання Заходів щодо економного та раціональної використання коштів бюджету селищної ради.

     2.2 Розрахунок обсягів видатків на 2019 рік та 2020-2021 роки здійснюються з урахуванням:

-нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

-  пріоритетності видатків;

-  реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

-  обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо.

           До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

           Основні засади та особливості формування бюджету селищної ради, доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 1. 3. Обсяг видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.
 2. 4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 1. 5. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»від 28.02.2002 р. № 228.

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначається головним розпорядником самостійно, відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Крім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших спеціальних коштів).

 1. 6.Видатки, які включаються до бюджетного запиту на плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносіїфактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

           2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають:

-  проекти штатних розписів по кожному періоду з якого змінюється розмір мінімальної заробітної плати;

-  розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації заробітної плати;

-  розрахунок фонду оплати праці на рік;

-  дані про площу, що орендується;

-  інші документи, що підтверджують розрахунки.

              2.8. До форм бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів повинні подати пояснювальну записку, в якій надається детальне обґрунтування запиту в розрізі економічної та функціональної структури видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5-12 показників Форми-2, у тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік виходячи з обсягу доведених асигнувань та на підставі результативних показників (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів).

           Обов'язково необхідно викласти основні підходи до розрахунку власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

             Окрім цього, головні розпорядники, якими плануються витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, семінари, конференції, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів в цілому та в розрізі кожного заходу, проекти планів використання бюджетних коштів з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці фінансовим відділом проекту бюджету на плановий рік.

3. Порядок складання бюджетного запиту

3.1. Бюджетні запити складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648 з урахуванням змін внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 861 :

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки, загальний, Форма 2019-1 (даліФорма-1) (додаток 1);

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2 (даліФорма-2) (додаток 2);

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий, Форма 2019-3 (даліФорма-3) (додаток 3).

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються таким чином: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

Всі показники відображаються в гривнях (без копійок).

3.3. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програмної класифікації, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені на протязі минулого та поточного років.

3.4. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

-  дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) (далі - звіт) — для зазначення показників за попередній бюджетний період;

-  показники, затверджені розписом бюджету сільської ради на поточний рік з урахування капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) та змін без урахування погашення кредиторської заборгованості (далі - затверджено) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

-  показники видатків, розраховані відповідно до положень розділу 2 цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

4. Порядок заповнення Форми-1

4.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника та розподілу граничного обсягу і індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 1. 2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.
 2. 3. У пункті 1зазначається код відомчої класифікації видатків місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.
 3. 4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

-  чітке формулювання та лаконічне викладення;

-  спрямованість на досягнення певного результату;

-  охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

 1. 5. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

графах 1-3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми;

-  у графі 4 (звіт)касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 5 (затверджено)бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графах 6-8 (проект, прогноз)розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 1. 6. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

графах 1-3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми;

-  у графі 4 (звіт)касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 5 (затверджено)бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графах 6-8 (проект, прогноз)розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

5. Порядок заповнення Форми-2

5.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

         Форма-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу граничних обсягів на плановий рік та складання прогнозу видатків загального і спеціального фондів бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також обґрунтування такого розподілу.

 1. 2.При заповненні Форми-2:

-  доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;

-  повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

-  видаткиза кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

-  надання кредитів з бюджетуза кодами класифікації кредитування бюджету: 4110,4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

5.3. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника

місцевого бюджету, код відомчої класифікації видатків бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми.

 1. 4. У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:

-  у підпункті 4.1— мета бюджетної програми та строки її реалізації;

-  у підпункті 4.2 — нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

           5.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку «ВСЬОГО»у графі 15 (проект), не повинен перевищувати доведеного фінансовий відділ граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік по головному розпоряднику в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині їх реалізації в обсягах, менших, ніж у поточному році, та по видатках, які пропонується збільшити, аналогічно.

При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету в наступні періоди.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 1. власні надходження бюджетних установ:

-   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

-   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

-   плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

-   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

-     благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

-  кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200);

 1. інші доходи спеціального фонду попереднього і поточного бюджетних періодів та які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням:

-  нормативно-правових актів, якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

-    джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді;

-    показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо,порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

            Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 5 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 (затверджено) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період.

У графі 13 (проект) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 (прогноз) підпункту 5.2 — надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 6, 10, 14 підпункту 5.1 та графах 6, 10 підпункту 5.2 — показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

У підпунктах 5.1 та 5.2 необхідно обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки, в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду; кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами.

Також потрібно навести основні показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік та прогнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощопорівняно зі звітами за минулий рік та планом на поточний рік); описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у минулому та поточному роках.

5.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній функції) або класифікацією кредитування бюджету:

графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт)касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект)видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) — видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

-  у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

-  у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

5.7. У пункті 7 зазначаються видатки або надання кредитів за бюджетною програмою у розрізі підпрограм (у разі їх формування у складі бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах бюджетної програми.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період у розрізі підпрограм та завдань:

-  у графі 3 (звіт)касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-  у графі 4 (звіт)касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-  у графі 5 (звіт)касові видатки за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній звітний період;

-  у графі 7 (затверджено)бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період;

графі 8 (затверджено)бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

-  у графі 9 (затверджено) виділяються бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

-  у графі 11 (проект)видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

-  у графі 12 (проект)видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;

-  у графі 13 (проект)видатки за рахунок бюджету розвитку на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 або рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань:

-  у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

-  у графах 4, 8 (прогноз)видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

-  у графах 5, 9 (прогноз)видатки за рахунок бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 6.3 або рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 6.4 пункту 6 Форми-2.

5.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі підпрограм (у разі їх формування у складі бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах бюджетної програми. Перелік основних завдань головного розпорядника наводиться у кожній сфері його діяльності та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника, визначені з урахуванням планів його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох. Для кожного завдання мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника.

Показники результату діяльності головного розпорядникаце кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (даліпоказники результату).

Показники результату мають забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Кількість показників результату за кожним завданням, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 7.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

           5.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

           5.10. У пункті 10 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах у розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним розписом та фактично зайнятими посадами, за категоріями починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних років, що прогнозуються.

При цьому, кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків загального фонду (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків спеціального фонду (у графі «спеціальний фонд»).

У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді».

У графах 3, 5 (затверджено)наводяться дані щодо затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах на відповідний період (середньорічна), а у графах 7, 9 (затверджено)штатна чисельність станом на 01 листопада поточного року.

У графах 4, 6 (фактично зайняті)кількість фактично зайнятих штатних одиниць в минулому році (середньорічна), а в графах 8, 10 (фактично зайняті) — кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 01 листопада поточного року.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

По органу місцевого самоврядування необхідно розписати по таких категоріях працівників:

-  посадові особи місцевого самоврядування;

-  службовці;

-  робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

         5.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих програм, які затверджені селищною радою у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

-  у графі 3 підпунктів 11.1 та 11.2 зазначається назва програми;

графі 4 підпунктів 11.1 та 11.2 — нормативно-правовий акт, яким затверджена програма;

графі 5 підпунктів 11.1 та 11.2 — короткий зміст заходів, які виконуються за програмою.

Суми у графах 6, 7, 8, 9, 10 та 11 підпункту 11.1 та у графах 6, 7, 8 та 9 підпункту 11.2 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків за відповідним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.1 та у графах 3, 4, 7 та 8 підпункту 6.2.

           5.12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми. До інвестиційних проектів відносяться об'єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво.

У пункті приводяться усі джерела фінансування кожного інвестиційного проекту, включаючи бюджетні кошти, до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років.

           5.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-11).

             Приведені головним розпорядником у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту бюджету сільської ради, прогнозу бюджету селищної ради та пояснювальної записки до проекту рішення про бюджет сільської ради.

           5.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

Інформація наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в минулому, поточному та по приведенню своїх зобов'язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік (приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями тощо).

Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином:

у графі 4 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом бюджету селищної ради на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 5 — показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України, мають відповідати даним графи 4 підпункту 6.1;

у графах 6-7 — кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років;

у графах 9-10 — сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графі 11 — розрахунок зобов'язань по видатках, в тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 14.2 заповнюється наступним чином:

у графі 4 наводиться уточнений план станом на момент складання бюджетного запиту на відповідний рік;

у графі 5 — відповідає графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року) та приведені у відповідність до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

у графі 9 — відповідає графі 12 підпункту 6.1 (граничний обсяг видатків на плановий рік);

у графах 6, 7, 11, 12 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графах 8 і 13 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік, граничним обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року) та конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування взяття зобов'язань на плановий рік із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів.

Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть заходи розпорядника по приведенню зобов'язань на плановий рік до встановленого граничного обсягу видатків на плановий рік та наводяться приміткою під таблицею підпункту 14.2.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

При наявності кредиторської заборгованості по спеціальному фонду, доповнити підпункти 14.1, 14.2,14.3 розділу 14 відповідними таблицями.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

5.15. У пункті 15 наводяться:

-  основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

-  нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

           - пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями використання;

-  аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

-  показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо,порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

6. Порядок заповнення Форми-3

6.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Зазначені пропозиції будуть розглядатись фінансовим відділом під час доопрацювання проекту бюджету селищної ради на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів бюджету міста на плановий рік.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

7. Заключні положення

Головні розпорядники всіх рівнів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету селищної ради та прогнозу бюджету селищної ради.

 1. 1. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на плановий рік, що є бюджетним правопорушенням, фінансовий відділ, керуючись ст. 118 Бюджетного кодексу України, може скласти протокол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства» від 15.11.2010 р. № 1370 та застосовувати до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідні стягнення.
 2. 2.На основі результатів аналізу головний розпорядник відповідно до норм, передбачених ч. 5 ст. 75 БКУ, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету селищної ради.
 3. 3. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету селищної ради на плановий рік.
 4. 4.У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до ст. 117 БКУ.

Форми бюджетних запитів додаються.

Додаток 1 - Форма-1;

Додаток 2 - Форма-2;

Додаток 3 - Форма-3

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

 

Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки загальний (Форма 20__-1)

___________________________________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        КВК         

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК Найменування Відповідальний виконавець 20__ рік
(звіт)
20__ рік (затверджено) 20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8
Програма
Підпрограма
ВСЬОГО          

 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами та підпрограмами

                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

КПКВК Найменування Відповідальний виконавець 20__ рік
(звіт)
20__ рік (затверджено) 20__ рік
(проект)
20__ рік
(прогноз)
20__ рік
(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7 8
Програма
Підпрограма
ВСЬОГО          

Керівник установи ______________________________ ______________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник відділу фінансів ______________________________ ______________________________

 

 

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2)

 1. 1.___________________________________________________________________________

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        КВК

 1. 2.___________________________________________________________________________

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                            КВК, знак відповідального виконавця

 1. 3.___________________________________________________________________________

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК

 

 1. 4.Мета бюджетної програми на 20__ - 20__ роки
  1. 4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
  2. 4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми              
 2. 5.Надходження для виконання бюджетної програми
  1. 5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

КПКВК Код Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку

разом

(12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х Х Х
Власні надходження бюджетних установ Х Х Х
Інші надходження спеціального фонду Х Х Х
401000 Запозичення Х Х Х

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Х Х Х
602100 На початок періоду Х Х Х Х Х Х Х Х Х
602200 На кінець періоду Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Підпрограма 2                      
Х                    
ВСЬОГО                      

Продовження додатка 2

 1. 5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК Код Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х Х
Власні надходження бюджетних установ Х Х
Інші надходження спеціального фонду Х Х
401000 Запозичення Х Х

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) Х Х
Підпрограма 2                
               
ВСЬОГО                

 

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

КПКВК КЕКВ Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
                     
Підпрограма 2                      
                     
ВСЬОГО                      

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК ККК Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(12+13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
                     
Підпрограма 2                      
                     
ВСЬОГО                      

Продовження додатка 2

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК КЕКВ Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
               
Підпрограма 2                
               
ВСЬОГО                

 

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК ККК Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
               
Підпрограма 2                
               
ВСЬОГО                

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Підпрограма 1
Завдання 1                      
                     
Завдання 2                      
                     
ВСЬОГО                      

 

Продовження додатка 2

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК Найменування 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд у т.ч. бюджет розвитку разом
(7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Завдання 1                
               
Завдання 2                
               
ВСЬОГО                

 

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Завдання 1
  затрат                
                 
  продукту                
                 
  ефективності                
                 
  якості                
                 
  Завдання 2                
  затрат                
                 
  продукту                
                 
  ефективності                
                 
  якості                
                 

 

 

Продовження додатка 2

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма 1
Завдання 1
  затрат            
             
  продукту            
             
  ефективності            
             
  якості            
             
  Завдання 2            
  затрат            
             
  продукту            
             
  ефективності            
             
  якості            
             

 

9. Структура видатків на оплату праці

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО                  
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х Х Х Х  

Продовження додатка 2

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

КПКВК* Категорії працівників 20__ рік (звіт) 20__ рік (план) 20__ рік 20__ рік 20__ рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Підпрограма 1
Підпрограма 2
ВСЬОГО штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х Х Х Х Х Х Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

спеціальний

фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                   
                 
                 
                 
ВСЬОГО

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

                                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

спеціальний

фонд

1 3 4 5 6 7 8 9
               
             
             
             
ВСЬОГО

Продовження додатка 2

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

КПКВК Найменування джерел надходжень 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Підпрограма 1
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)
Х Х Х
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2
...
ВСЬОГО

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                     (тис. грн)

КПКВК Найменування джерел надходжень 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Підпрограма 1
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування
(за видами)
Х Х
Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2
...
ВСЬОГО

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

 

 

 

 

Продовження додатка 2

14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках

 

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК КЕКВ/ККК Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на 01.01.20__ Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (5+7)
загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

 

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК КЕКВ/ККК Найменування 20__ рік 20__ рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на 01.01.20__ планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

Продовження додатка 2

 

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

КПКВК КЕКВ/ККК Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підпрограма 1
Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
Підпрограма 2
ВСЬОГО

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

 

№ з/п Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1 2 3 4 5 6 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету
ВСЬОГО

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

 

 

Керівник установи ______________________________ ______________________________
  (підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник відділу фінансів ______________________________ ______________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Великомихайлівської селищної ради на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

Бюджетний запит на 20__ – 20__ роки додатковий (Форма 20__-3)

 

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      КВК          

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

 

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ (плановий) рік за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

Код Найменування 20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

граничний обсяг

необхідно додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7
КПКВК Програма
КПКВК Підпрограма 1
КЕКВ/ККК
КПКВК Підпрограма 2
КЕКВ/ККК

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п КПКВК Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів 20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 2 3 4 5 6 7
    Підпрограма 1        
  Завдання      
  затрат        
         
  продукту        
         
  ефективності        
         
  якості        
         
    Підпрограма 2        
         

 

Продовження додатка 3

 

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

      (тис. грн)

ВСЬОГО

 

 

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами

                                                                                                                                                                                                                                  (тис. грн)

Код Найменування

20__ рік

(прогноз)

20__ рік

(прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7
КПКВК Програма
КПКВК Підпрограма 1
КЕКВ/ККК
КПКВК Підпрограма 2
КЕКВ/ККК

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п

КПКВК

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Підпрограма 1            
  Завдання            
  затрат            
             
  продукту            
             

Продовження додатка 3

 

 

№ з/п

КПКВК

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
  ефективності            
  ……            
  якості            
             
    Підпрограма 2            
             

 

 

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

 

 

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(тис. грн)                                                                                                                                                                                                

ВСЬОГО

Керівник установи

 

______________________________

 

______________________________

  (підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник відділу фінансів ______________________________ ______________________________
  (підпис) (ініціали та прізвище)