Україна

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

 РІШЕННЯ

Про  затвердження  Програми

« Зайнятості населення по Великомихайлівській

 селищній  раді  на 2018 - 2020 роки».

         На  підставі ст.26, ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення», заслухавши  заступника голови селищної ради Слюсенко С.С. пропозиції депутатів Великомихайлівської селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1.  З метою розв'язання проблем у сфері зайнятості населення Великомихайлівської селищної ради  шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, спрямованих на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості, збереженню та розвитку трудового потенціалу, стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, а також посилення соціального захисту від безробіття,     затвердити  Програму «Зайнятості населення   по Великомихайлівській  селищній  раді  на 2018 -2020 роки»

(Програма додається)

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

         Селищний голова                                                        Т.В.Жарська

10 .11.2017 р.

№   966 -VІІ

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                   рішенням сесії    Великомихайлівської

селищної ради                

                                                                                                                                              № 966-VII  від 10.11.2017  р.                                                                                                                                       

ПРОГРАМА

зайнятості населення Великомихайлівської селищної ради

на 2018-2020 роки

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення  Великомихайлівської селищної ради  на 2018-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення програми 

Великомихайлівська селищна рада
2.

Розробник програми 

Великомихайлівська селищна рада
3.

Співрозробники програми

Управління соціального захисту райдержадміністрації, районний центр зайнятості
4.

Відповідальний виконавець програми 

Великомихайлівська селищна рада
5.

Учасники програми 

 Селищна рада, управління соціального захисту райдержадміністрації, районний центр зайнятості
6.

Термін реалізації програми 

2018-2020 роки
6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

                          -

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет селищної ради
8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

331,5

у тому числі: 

8.1.

коштів місцевого бюджету

331.5

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

№ п/п Найменування розділів Сторінка

1. Визначення проблеми 4

2. Визначення мети Програми            5-7

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом

4. Напрями діяльності та заходи програми                                                                                                                8-12

5. Очікувані результати та ефективність Програми     13

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 13

Додаток 1 Табл.1. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт     14

Табл. 2. Орієнтований обсяг фінансування Програми за роками та головними розпорядниками коштів 15

Додаток 2 Показники очікуваних результатів виконання Програми зайнятості населення Одеської області на 2018-2020 роки

Табл. 1.Основні показники ринку праці    16

Табл. 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили   17

Табл. 3. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць       18

Табл. 4. Показники надання соціальних послуг державною службою зайнятості      19

Табл. 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів         20

Додаток 3. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки                  21-28

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

         Програма зайнятості населення Великомихайлівської селищної ради на період 2018-2020 р.р. (далі  Програма) визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення громади та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості та соціального захисту від безробіття та      розроблена на виконання ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 18 Закону України "Про зайнятість населення", наказу Міністерства соціальної політики України від 19 січня  2016 року N 26 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень  об'єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення", бюджетного кодексу України, законів України "Про державні цільові програми", "Про професійний розвиток працівників" , "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. N 851-р "Про затвердження Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми  збереження і розвитку трудового потенціалу України на період, розпорядження  голови селищної ради  №  від 11.10.2017 року « Про створення комісії  по  розробці  Програми  зайнятості населення на    2018 -2020 рр.»,  тощо.

       У  Програмі  проаналізовано  стан  соціально-економічного розвитку за 2017 рік та перспективи на період до  2018 – 2020рр., враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці селищної ради. Реалізація програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

Механізм управління за виконанням програми включає:

-  проведення моніторингових досліджень ринку праці громади, в тому числі створення нових робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування про стан справ у сфері зайнятості, підготовку пропозицій та       рекомендацій щодо регулювання зайнятості;

- інформування про хід виконання програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;

-  розгляд на сесіях селищної ради , засіданнях виконавчого комітету звіту виконавців про реалізацію заходів та завдань селищної програми   зайнятості;

-  інформування про хід виконання програми через засоби масової інформації. 

ІІ. Мета програми

Метою програми зайнятості населення Великомихайлівської селищної ради на 2018-2020 рр. є  реалізація державної політики у сфері зайнятості, зниження рівня безробіття, а також реалізація законного права громадян на працю, збереження діючих і  створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць, посилення і мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності населення,  забезпечення відповідності трудових ресурсів вимогам сучасного виробництва, зниження професійно-кваліфікаційного дисбалансу між попитом та пропозицією

 на ринку праці.

 ІІІ . Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основою позитивних зрушень на ринку праці громади залишається формування оптимальних умов для розвитку малого та середнього бізнесу, збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних   робочих місць.

Розв’язання проблем зайнятості через втілення заходів програми буде   реалізовуватися упродовж трьох років, починаючи з 2018 року.

.

 Основні тенденції соціально-економічного розвитку громади для  розвитку регіонального ринку праці

Ключовим пріоритетом Програми соціально-економічного та культурного розвитку Великомихайлівської селищної ради  є покращення якості життя населення громади.

Головними пріоритетами розвитку громади  у сфері соціально-економічного розвитку є:

  • впровадження  ресурсо - і енергозберігаючих технологій;
  • розвиток сучасної інфраструктури  сільських територій;
  • покращення доступу жителів громади  до соціальної інфраструктури;
  • реконструкція інженерних комунікацій житлово-комунальної сфери ;
  • розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища;
  • розбудова об’єктів охорони здоров’я, освіти, фізкультури та спорту.

Враховуючи соціально-економічний розвиток Великомихайлівської селищної ради і реалізацію програм, спрямованих на стабілізацію ринку праці, передбачається, що чисельність громадян, які будуть звертатися за сприянням у працевлаштуванні в районну службу зайнятості, залишиться практично на рівні попередніх років.

Селищна рада разом зі службою зайнятості та  підприємст­вами і організаціями здійснюватимуть регулювання ринку праці за рахунок ак­тивної по­літики сприяння зайнятості населення.

Проводитиметься робота щодо освоєння додаткових робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості на під­приємст­вах і в господарствах усіх форм власності, зменшення рівня прихованого безро­біття.

Необхідним є вирішення проблеми збалансування попиту і пропозиції робочої сили, ефективного використання діючих та створення нових робочих місць. Перерозподіл трудових ресурсів між сферами економічної діяльності передбачено вирішувати ефективною підтрим­кою підприємництва, розвитком самозайнятості та індивідуальної трудової діяль­ності.

       Одним із шляхів вирішення проблеми зайнятості населення є розвиток малого підприємництва.

   З метою пом’якшення соціальної напруги на ринку праці  запроваджува­тимуться необхідні соціальні послуги. Також   передбачається здійснення ряду додаткових заходів для ефектив­ного сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами та зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням.   Серед них: вжиття заходів щодо оперативного укомплектування вакансій та сприяння працевлаштуванню осіб, які шукають роботу, вдосконалення системи інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації

Розроблення Програми обумовлено:

- необхідністю адекватного реагування , які набули поширення на ринку праці в останні роки (незбалансованість між попитом та пропозицією робочої сили);

 - необхідністю посилення соціального захисту безробітних та координації дій місцевих органів виконавчої влади у проведенні державної політики зайнятості та регулювання ринку праці.

Основними  приорітетними завданнями  Програми є:    

  

- активізація співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації соціально-трудових відносин на ринку праці, забезпечення прав і гарантій працівників та їх соціального захисту;

- розширення сфери застосування праці та сприяння стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення;

- посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому числі легальної;

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років;

- сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;

 - забезпечення створення нових робочих місць та їх укомплектування висококваліфікованими кадрами;

 - забезпечення регулювання та детінізації ринку праці, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту від безробіття;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням завдань програми та визначених нею заходів.

       Програму розроблено, виходячи з основних параметрів економічного розвитку  громади  у 2018 - 2020 роках. Під час формування Програми враховано  прийняті   програми, спрямовані на забезпечення економічного та соціального розвитку. У програмі визначено пріоритети реалізації політики, прогнозні обсяги зайнятості і безробіття.

       Реалізація програми здійснюється через план дій, в якому визначені конкретні заходи, терміни виконання і коло відповідальних осіб по забезпеченню виконання Програми.

         Програма спрямована на забезпечення подальших перетворень у соціально - трудовій сфері, підвищення ефективності праці та посилення соціального захисту населення від безробіття. Необхідною умовою її реалізації є тісний зв’язок політики зайнятості та економічної політики, консолідація зусиль виконавчої влади, місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з вирішенням проблеми зайнятості населення.       

         Програма  передбачає посилення ролі та відповідальності органів влади і соціальних партнерів за реалізацію політики зайнятості.

     Забезпечення зайнятості населення може бути досягнуто за умови:
- професійно-освітньої підготовки кадрів, підвищення якості робочої сили;
- збереження та створення нових робочих місць , сприяння підприємництву та самостійній зайнятості населення ;
- легалізація трудових відносин ;
- проведення широкої інформаційно – роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи серед населення та роботодавців  щодо підвищення можливості до активної праці, правильного вибору професій,  актуальних на ринку праці, підвищення конкурентоспроможності та якості робочої сили;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці;
- регулювання міждержавних трудових міграцій;
- надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним;
- регулювання соціально-трудових відносин.

4.Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

 Найменування Виконавці Термін виконання Джерело фінансування
4.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:
4.1.1. Сприяння утворенню робочих місць в усіх сферах економічної діяльності з метою розширення обсягів зайнятості населення.

Селищна рада, районний центр зайнятості

Протягом 2018-2020 років
4.1.2. Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в тому числі у сільській місцевості.

Селищна рада, районний центр зайнятості

Протягом 2018-2020 років
4.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі через засоби масової інформації, під час проведення семінарів, нарад, зустрічей з роботодавцями, обстеження підприємств. селищна рада, районний центр зайнятості Протягом 2018-2020 років
4.1.4. Проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних та профорієнтаційних заходів, в тому числі шляхом організації виїзних семінарів на підприємства, в організації та установи, де планується масове вивільнення працівників, з метою адаптації вивільнюваних осіб до умов ринку праці та активізації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості.

Селищна рада,районний центр зайнятості

Протягом  2018-2020 років
4.1.5. Рекомендування трудовим колективам при укладанні колективних договорів передбачати в них створення належних умов праці, виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів на ці цілі. Селищна рада Протягом  2018-2020 років
4.1.6. Стимулювання мотивації до праці та додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України пропорційно рівними частинами.

районний центр зайнятості,

  фінансовий відділ селищної ради

Протягом  2017-2020 років Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевий  бюджет
4.1.7. Продовження роботи селищної ради щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується суб’єктами господарювання, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.  Селищна рада,               районний центр зайнятості Протягом  2018-2020 років
4.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:
4.2.1. Здійснення моніторингу професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до районного центру  зайнятості) з метою забезпечення балансу попиту та пропозиції  робочої сили та надання відповідної інформації відділу освіти, культури та туризму селищної ради щодо коригування при необхідності обсягів і напрямів підготовки робочої сили за державним замовленням. Районний  центр зайнятості, відділ освіти та культури та туризму  селищної ради Протягом  2018 - 2020 років

4.2.2. Проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів для молоді, зокрема учнів загальноосвітніх шкіл, дітей з багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, а також молоді, яка вперше шукає роботу,  шляхом  проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій, днів презентацій центру зайнятості, Одеського Центру  професійно-технічної   освіти    Державної

служби зайнятості та інших масових заходів, з метою сприяння правильному вибору професії, формуванню мотивації у виборі робітничих професій, затребуваних на ринку праці.

Районний  центр зайнятості,

відділ освіти  культури та

туризму селищної ради

служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом  2018-2020років Бюджет селищної ради  
4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:
4.3.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з керівниками та представниками кадрових служб підприємств, організацій та установ щодо утворення сприятливих умов для роботи їх працівників, забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства. Селищна рада,районний центр зайнятості                  Протягом  2018-2020 років
4.3.2. Проведення роз’яснювальної роботи з населенням громади з питань попередження ризиків у сфері працевлаштування, у тому числі за кордоном.

Районний центр зайнятості,  служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

             

Протягом  2018-2020років
4.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
4.4.1. Надання якісних та адресних соціальних послуг з працевлаштування молоді. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи. Районний центр зайнятості, селищна рада Протягом 2018-2020років
4.4.2. Сприяння першочерговому працевлаш-туванню на заброньовані робочі місця та професійне навчання випускників шкіл-інтернатів та дитячих будинків, дітей сиріт, підлітків, які залишили навчання та молоді, звільненої з установ, що виконують покарання.

Районний  центр зайнятості,

служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом 2018-2020років

4.4.3. Сприяння поліпшенню стану додержання законодавства про працю  неповнолітніх  на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності

Головний спеціаліст-інспектор   праці  селищної ради, служба у справах дітейсім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради Протягом2018-2020років
4.4.4. Надання  соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах,  особам, які мають проблеми інвалідності; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійного навчання;

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітейсім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом2018-2020років
4.4.5. Забезпечення соціальної підтримки та трудової адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання особами даних категорій права на працю та працевлаштування, підвищення конкурентноздатності на ринку праці.

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітейсім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом                   2018-2020років
4.4.6. Проведення спільних заходів соціальних партнерів з метою об’єднання зусиль, вдосконалення взаємодії, координації дій щодо працевлаштування осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітей,  сім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради,
Великомихайлівський ВП Розділянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,районний центр зайнятості
Протягом                   2018-2020років Бюджет селищної ради
4.4.7. Забезпечення  висвітлення вимог законодавства щодо прав та гарантій зайнятості неповнолітніх осіб,  дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, осіб з інвалідністю у місцевих засобах масової інформації та на інформаційних сайтах

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітей,  сім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом                   2018-2020років Бюджет селищної ради

5. Очікувані результати  та ефективність виконання Програми

Реалізація Програми у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку району має забезпечити підвищення економічної активності населення, створення умов для розвитку конкурентоспроможної робочої активності та її продуктивної, легальної зайнятості, зміцнення позиції молоді на ринку праці та поліпшити умови для забезпечення державних гарантій зайнятості соціально незахищеним верствам населення.

Реалізація завдань Програми, направлених на розширення сфери застосування праці, надасть можливість створити нові робочі місця в усіх сферах економічної діяльності щорічно для 32 осіб, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення, додаткових робочих місць, створених роботодавцями за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Проведення організаційної роботи щодо підвищення соціальних стандартів у сфері соціально-трудових відносин, у тому числі через колективно-договірне регулювання, детінізація трудових відносин, зростання рівня середньої заробітної плати та створення належних умов праці сприятиме відтворенню робочої сили та посилить мотивацію для реалізації трудових намірів незайнятого населення.

Залучення молоді до активних заходів сприяння зайнятості та її адаптація до місцевого ринку праці нададуть можливість працевлаштувати молодь на постійні або тимчасові робочі місця, у тому числі шляхом відкриття власної справи.

З метою врівноваження дисбалансу попиту та пропозиції на робочу силу, якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах буде задіяний потенціал Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, зорієнтований на кадрове забезпечення інноваційної стратегії, а також навчальна база підприємств області для здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників безпосередньо на виробництві.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань соціального захисту населення,зв’язків з об'єднаннями громадян,  охорони здоров’я,освіти, культури та спорту.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на виконавчий комітет селищної ради, який здійснюватиме систематичний моніторинг у сфері зайнятості та ринку праці і надаватиме пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.

При необхідності, протягом дії Програми можуть вноситись зміни та доповнення.

Додаток 1 до Програми

1. Ресурсне забезпечення Програми

        

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  селищної ради. Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно рішенням сесії селищної ради в межах фінансового ресурсу.

 Орієнтований обсяг фінансування за роками

                                                                                                                                                                                      (тис. грн.)

Джерела фінансування Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.) у тому числі за роками
2018 2019 2020
За рахунок місцевого бюджету селищної ради 331.5 110.5 110.5 110.5
Всього 331.5 110.5 110.5 110.5

 

 

 

 

 

 


 

Табл. 2. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт

 

(грн.)

Райони, міста та об’єднані територіальні громади області

Разом за

період дії програми

За рахунок місцевого бюджету, всього у тому числі за роками

За рахунок коштів Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, всього

у тому числі за роками
2018 2019 2020 2018 2019 2020
            Великомихайлівська селищна рада 570.0 285.0 95.0 95.0 95.0 285.0 95.0 95.0 95.0

Додаток 2 до Програми

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очіку-ване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Середньорічна чисельність постійного населення, осіб

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

чоловіки

у віці

15-59

років

Жінки у віці 15-55 років Жінки у віці 15-55 років Жінки у віці 15-56 років Жінки у віці 15-56 років Жінки у віці 15-57 років Жінки у віці 15-57 років Жінки у віці 15-58 років Жінки у віці 15-58 років

Чол.-

3734

3722 3711 3698

Жін.-

4123

4101 4089 4073
2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб 0 0 0 195 132 140 140 140
3 Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року) у відсотках до населення відповідного віку 0 0 0 0 1.6 1.8 1.8 1.8

Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі:

- випускників вищих навчальних закладів (інститутів, університетів, академій), усього 0 0 0 0 0 0 0 0
- випускників вищих навчальних закладів (коледжів, технікумів, училищ), усього 0 0 0 0 0 0 0 0
- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Кількість укладених договорів про проходження практики між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб
4. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього 0 0 0 0 0 2 2 2
в тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 працівників у юридичних осіб, усього 0 0 0 0 0 0 0 0
за яких компенсовано: 0 0 0 0 0 0 0 0
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 0 0 0 0 0 0 0 0
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього 0 0 0 0 0 2 2 2
за яких компенсовано: 0 0 0 0 0 0 0 0
50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 0 0 0 0 0 0 0 0
100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб 0 0 0 0 0 2 2 2

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*

осіб

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

0 0 0 503 440 440 440 440

2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

0 0 0 190 180 180 180 180

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

0 0 0 190 180 180 180 180

4. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

0 0 0 190 90 90 90 90

5. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

0 0 0 71 72 75 75 75

з них зареєстрованих безробітних

0 0 0 71 72 75 75 75

6. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

0 0 0 32 36 36 36 36
з них організували власну справу 0 0 0 6 1 3 3 3

*  обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів

осіб

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

0 0 0 15 10 10 10 10
1.1. з них зареєстровані безробітні 0 0 0 15 10 10 10 10
2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України 0 0 0 6 4 4 4 4
2.1. з них зареєстровані безробітні 0 0 0 6 4 4 4 4
2.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах 0 0 0 3 4 7 7 7
3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 0 0 0 3 4 7 7 7
4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього 0 0 0 2 3 3 3 3
зокрема за рахунок:
4.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 0 0 0 2 3 3 3 3

Додаток 3 до Програми

 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки

Перелік заходів Виконавці Термін виконання Джерело фінансування Орієнтовані обсяги фінансування Очікуваний результат
2018 2019 2020
 Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:
 Сприяння утворенню робочих місць в усіх сферах економічної діяльності з метою розширення обсягів зайнятості населення.

Селищна рада, районний центр зайнятості

Протягом 2018-2020 років
 Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в тому числі у сільській місцевості.

Селищна рада, районний центр зайнятості

Протягом 2018-2020 років
 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо підвищення якості робочих місць, подолання та попередження низькооплачуваної зайнятості, переваг використання ними робочої сили на легальній основі через засоби масової інформації, під час проведення семінарів, нарад, зустрічей з роботодавцями, обстеження підприємств. селищна рада, районний центр зайнятості Протягом 2018-2020 років
Проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних та профорієнтаційних заходів, в тому числі шляхом організації виїзних семінарів на підприємства, в організації та установи, де планується масове вивільнення працівників, з метою адаптації вивільнюваних осіб до умов ринку праці та активізації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості.

Селищна рада,районний центр зайнятості

Протягом  2018-2020 років
 Рекомендування трудовим колективам при укладанні колективних договорів передбачати в них створення належних умов праці, виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів на ці цілі. Селищна рада Протягом  2018-2020 років
 Стимулювання мотивації до праці та додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України пропорційно рівними частинами.

районний центр зайнятості,

  фінансовий відділ селищної ради

Протягом  2017-2020 років Фонд загальнообо-в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевий  бюджет 95.0 95.0 95.0
 Продовження роботи селищної ради щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується суб’єктами господарювання, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.  Селищна рада,               районний центр зайнятості Протягом  2018-2020 років
Всього по напрямку, у тому числі за рахунок: 95.0 95.0 95.0
Бюджету селищної ради 95.0 95.0 95.0
Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:
 Здійснення моніторингу професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до районного центру  зайнятості) з метою забезпечення балансу попиту та пропозиції  робочої сили та надання відповідної інформації відділу освіти, культури та туризму селищної ради щодо коригування при необхідності обсягів і напрямів підготовки робочої сили за державним замовленням. Районний  центр зайнятості, відділ освіти та культури та туризму  селищної ради Протягом  2018 - 2020 років

Проведення інформаційних та профорієнтаційних заходів для молоді, зокрема учнів загальноосвітніх шкіл, дітей з багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, а також молоді, яка вперше шукає роботу,  шляхом  проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій, днів презентацій центру зайнятості, Одеського Центру  професійно-технічної   освіти    Державної

служби зайнятості та інших масових заходів, з метою сприяння правильному вибору професії, формуванню мотивації у виборі робітничих професій, затребуваних на ринку праці.

Районний  центр зайнятості,

відділ освіти  культури та

туризму селищної ради

служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом  2018-2020років Бюджет селищної ради   10.0 10.0 10.0
Всього по напрямку, у тому числі за рахунок: 10.0 10.0 10.0
Бюджету селищної ради 10.0 10.0 10.0
 Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:
 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з керівниками та представниками кадрових служб підприємств, організацій та установ щодо утворення сприятливих умов для роботи їх працівників, забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства. Селищна рада,районний центр зайнятості                  Протягом  2018-2020 років
 Проведення роз’яснювальної роботи з населенням громади з питань попередження ризиків у сфері працевлаштування, у тому числі за кордоном.

Районний центр зайнятості,  служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

             

Протягом  2018-2020років
 Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
 Надання якісних та адресних соціальних послуг з працевлаштування молоді. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи. Районний центр зайнятості, селищна рада Протягом 2018-2020років
Сприяння першочерговому працевлаштуванню на заброньовані робочі місця та професійне навчання випускників шкіл-інтернатів та дитячих будинків, дітей сиріт, підлітків, які залишили навчання та молоді, звільненої з установ, що виконують покарання.

Районний  центр зайнятості,

служба  у справах  дітей

сім’ї, молоді,спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом 2018-2020років

Сприяння поліпшенню стану додержання законодавства про працю  неповнолітніх  на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності

Головний спеціаліст-інспектор   праці  селищної ради, служба у справах дітейсім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради Протягом 2018-2020років
 Надання  соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах,  особам, які мають проблеми інвалідності; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійного навчання;

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітей,  сім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом 2018-2020років
 Забезпечення соціальної підтримки та трудової адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання особами даних категорій права на працю та працевлаштування, підвищення конкурентноздатності на ринку праці.

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітейсім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом                   2018-2020років
Проведення спільних заходів соціальних партнерів з метою об’єднання зусиль, вдосконалення взаємодії, координації дій щодо працевлаштування осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітей,  сім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради,
Великомихайлівський ВП Розділянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,районний центр зайнятості
Протягом                   2018-2020років Бюджет селищної ради 5.0 5.0 5.0
 Забезпечення  висвітлення вимог законодавства щодо прав та гарантій зайнятості неповнолітніх осіб,  дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, осіб з інвалідністю у місцевих засобах масової інформації та на інформаційних сайтах

відділ освіти, культури та туризму селищної ради, служба у справах дітей,  сім’ї,  молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

Протягом                   2018-2020років Бюджет селищної ради 0.5 0.5 0.5
Всього по напрямку, у тому числі за рахунок: 5.5 5.5 5.5
Бюджету селищної ради 5.5 5.5 5.5

Разом за програмою, у тому числі за рахунок:

110.5 110.5 110.5
Бюджету селищної ради 110.5 110.5 110.5