УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

                                                           

Про затвердження Програми підтримки

місцевого самоврядування Великомихайлівської

селищної ради на 2017-2020 роки

        

Відповідно до  статті 43 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні»,  з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради  на 2017-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.Виконавцям Програми забезпечити виконання Програми та при формуванні селищного  бюджету передбачити видатки на фінансування завдань  і заходів Програми.

3.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету,  фінансів,  власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                               Жарська Т.В.

10.11.2017

№ 992-VІІ

                                                                        

      

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                            рішенням  селищної ради

                                                                       від 10 листопада 2017 року

                                          № 992-VІІ

Програма підтримки місцевого

самоврядування Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки

 1. Загальна характеристика Програми

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією із головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона
й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії влади, виникла потреба в цільовій  програмі з метою створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Програму розвитку місцевого самоврядування у Великомихайлівській селищній раді  на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» і спрямовано на подальший розвиток самоврядування у Великомихайлівській селищній раді як важливої складової становлення громадянського суспільства.

2. Визначення проблеми,  на розв’язання яких спрямована Програма

Невід’ємною складовою процесу покращення рівня і якості життя людей та важливим інструментом забезпечення стабільності в селищній раді є ефективне функціонування системи місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 7 Конституції України в Україні визнано і гарантовано місцеве самоврядування.

 Головною проблемою діяльності органів місцевого самоврядування сьогодні є неспроможність в повній мірі виконувати головне своє завдання — забезпечення права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Причинами такої неспроможності є неадаптованість до сучасних методів надання адміністративних послуг, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, відсутність в достатній кількості інформаційного ресурсу для підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів.

Реалізація заходів щодо підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради, на які спрямована  Програма, сприятиме впровадженню ініційованої в Україні реформи місцевого самоврядування, яка, в свою чергу, покликана вдосконалити систему управління місцевими справами, сформувати умови для функціонування територіальних громад та їх представницьких органів.

                                      3.  Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань місцевого значення.

4 . Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та  етапи виконання Програми

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови діяльності, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу.

Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення.

Фінансування заходів Програми буде  здійснюватися  за  рахунок  коштів селищного бюджету.

Бюджетні  призначення  для  реалізації  заходів  Програми  на  кожен  рік передбачаються щорічно при формуванні селищного бюджету в межах його фінансових можливостей і затверджуються рішенням селищної ради про бюджет на відповідний бюджетний період. Прогнозні обсяги фінансування Програми наведені в додатку 1.

Програма розрахована на період з січня 2017  по грудень  2020 року.

  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями, покладеними в основу Програми є:

-       поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого самоврядування;

-       розроблення відповідних методичних матеріалів для забезпечення роботи органів місцевого самоврядування;

-       підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та депутатів селищної ради;

-       організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів;

- забезпечення належних умов для повноцінного виконання депутатами селищної  ради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради;

- залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів населених пунктів селищної ради до процесів розвитку місцевого самоврядування;

- поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Напрями діяльності та  заходи з виконання  Програми наведені у

додатку 2.

6. Очікувані результати Програми

Виконання Програми сприятиме розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток місцевих громад;

-           покращенню матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування Великомихайлівського району;

-           створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

-            підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів селищної ради;

-            створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

-            вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

7. Координація та контроль за ходом  виконання Програми

Організація виконання та координація діяльності з реалізації  Програми здійснює виконавчий апарат Великомихайлівської  селищної  ради.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює селищна рада.

Поточний контроль за ходом реалізації  Програми здійснює постійна  комісія з питань планування та обліку бюджету,  фінансів,  власності, соціально-економічного розвитку.

 Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують про хід її виконання виконавчий апарат Великомихайлівської  селищної  ради.

Інформація про  хід виконання Програми розглядається на засіданні профільної комісії  та пленарному засіданні сесії селищної ради.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


          

ПАСПОРТ

Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської

 селищної ради  на 2017-2020 роки

1 Ініціатор розроблення програми Великомихайлівська селищна рада
2 Розробник програми Великомихайлівська селищна рада
3 Співрозробники програми

                        -

4 Відповідальні виконавці програми

Великомихайлівська селищна рада

5 Учасники програми

Великомихайлівська селищна рада, депутати Великомихайлівської селищної ради

6 Термін реалізації програми 2017-2020 роки
7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. 446,825 тис.грн.
у тому числі:
8.1 кошти обласного бюджету, тис. грн. -
8.2 кошти селищного  бюджету, тис. грн. 446,825 тис.грн.
8.3 інших джерел, не заборонених законодавством України  -

                                                                                                              Додаток 1                 

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми підтримки

 місцевого самоврядування Великомихайлівської

 селищної ради  на 2017-2020 роки

Джерела

фінансування

2017 рік

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього

Селищний бюджет 66,825 130,0 130,0 130,0 456,825
РАЗОМ: 66,825 130,0 130,0 130,0 456,825


Додаток 2

До Програми

Заходи

Програми підтримки місцевого самоврядування Великомихайлівської селищної ради на 2017-2020 роки

Заходи програми Виконавці Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),    тис. гривень

У тому числі за роками

(тис. гривень)

Очікувані результати
2017 2018 2019 2020
Особисті прийоми громадян керівництвом та депутатами селищної ради, в тому числі виїзні Селищна рада, депутатський корпус 2017-2020 роки - - - - - - Надання консультативної та практичної допомоги мешканцям селищної ради у вирішенні їх проблем.
Проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування (придбання рамок, бланків грамот, запрошень, листівок, подарунків до грамот, квітів) Селищна рада 2017-2020 роки селищний бюджет 180,0 30,0 50,0 50,0 50,0
Проведення конкурсу на кращий санітарний стан та благоустрій територій сільських та селищної ради Селищна рада 2017-2020 роки - - - - - - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, поліпшення благоустрою та інфраструктури населених пунктів селищної ради
Сплата членських внесків до асоціації територіальних громад Селищна рада 2017-2020 роки Селищний бюджет 76,5 16,5 20,0 20,0 20,0 Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду діяльності органів місцевого самоврядування
Оновлення офіційного веб-сайту селищної ради, забезпечення його технічного супроводу Селищна рада 2017-2020 роки - - - - - - Забезпечення доступу до публічної інформації

Оснащення селищної ради сучасними засобами передачі інформації та оргтехнікою.

Придбання сучасного мультимедійного та комп’ютерного обладнання  та іншої необхідної електронної техніки для забезпечення роботи ради

Селищна рада 2017-2020роки - - - - - - Забезпечення  ефективної діяльності  селищної ради
Виготовлення та забезпечення депутатів матеріалами сесій, постійних комісій інформаційно-аналітичними, методичними та іншими  матеріалами Апарат селищної ради 2017-2020 роки - - - - - - Забезпечення належних умов для повноцінного виконання депутатами селищної ради своїх повноважень, їх роботи у постійних комісіях та пленарних засіданнях ради
Відзначення державних і професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат та знаменних подій з історії Великомихайлівської селищної ради (придбання рамок, бланків грамот, запрошень, листівок подарунків до грамот, квітів, фотопослуги , ритуальної  продукції (вінків, корзин та інше), виготовлення плакатів, стендів) Апарат районної ради 2017-2020 роки Селищний бюджет 165,325 15,325 50,0 50,0 50,0 Підвищення патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів селищної ради, покращення соціально-економічного стану та іміджу селищної ради
Висвітлення діяльності  селищної ради, депутатів в засобах масової інформації Селищна рада 2017-2020 роки Селищний бюджет 35,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.