УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

 Про  затвердження  Програми

«Безпечна Великомихайлівщина»

 на  2017 рік

Керуючись  п. 22 ст. 26  пп. 2 п. а ч. 1  ст. 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно  до  ст. 5  Закону України  «Про національну поліцію» та  заслухавши  начальника служби у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради Гребенюк  О.М.  селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. З метою забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричиняють вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в громаді, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді, затвердити  Програму «Безпечна  Великомихайлівщина  на  2017 рік».  (Програма додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально – економічного розвитку.

 Селищний     голова                                                               Т.В.Жарська

31.03.2017 р.

№660 -VІІ

Комплексна Програма

«Безпечна  Великомихайлівщина

на  2017 рік»

№ п\п
Найменування
сторінка
1
Вступ
3
2
Паспорт (характеристика   комплексної Програми «Безпечна  Великомихайлівщина на 2017 рік»)
4
3
Визначення проблеми, на розв’язання  якої спрямована програма.
5
4
Визначення мети програми
6
5
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
6
6
  Напрями діяльності та заходи програми
7
7
Очікувані результати та ефективність програми
8
8
Координація та контроль за ходом виконання програми
9
9
Додаток 1. Паспорт   комплексної Програми «Безпечна Великомихайлівщина на 2017 рік  »
10
10
Додаток 2. Ресурсне забезпечення програми
11
11
Додаток 3. Напрями діяльності та заходи  комплексної Програми «Безпечна Великомихайлівщина  на  2017 рік»  
12

ВСТУП

         Злочинність стала  істотним чинником посилення соціальної напруженості й дестабілізації суспільства, заважає оздоровленню економіки, упорядкуванню споживчого ринку, спричиняє деформацію нових форм економічних підприємницьких відносин.

Велика кількість невирішених проблем у сфері профілактики правопорушень негативно позначається на криміногенній ситуації в селищі, зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

Інструментом реалізації на районному  рівні державної політики профілактики правопорушень і злочинів, забезпеченні правопорядку є  комплексна Програма «Безпечна Великомихайлівщина на 2017 рік»  (далі – Програма).

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів (проектів), спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та практичних заходів з профілактики правопорушень та злочинів, забезпечення правопорядку в районі.

           Програма розроблена з урахуванням основних положень Законів України  «Про національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», регіональної програми «Безпечна Одещина», затвердженої 03 лютого 2012 року рішенням Одеської обласної ради №394 - VI

           Дана Програма розроблена відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 30.07.12 року № 771/А-2012 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання" і є логічним продовженням  регіональної програми «Безпечна Одещина», затвердженої 03 лютого 2012 року рішенням Одеської обласної ради №394 - VI

До основних джерел фінансування Програми відносяться кошти бюджету селищної ради

                                                                                 Додаток 1

ПАСПОРТ                         

 комплексної Програми «Безпечна Великомихайлівщина на  2017 рік»

1. Ініціатор розроблення Програми Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області
2. Розробник Програми Виконком Великомихайлівської селищної ради
3. Співрозробники   Програми
(у разі наявності)
-
4. Відповідальний виконавець Програми Виконком Великомихайлівської селищної ради
5. Учасники Програми Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області; відділ освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту  населення     Великомихайлівської  селищної ради
6. Термін реалізації  Програми  2017рік
6.1. Етапи виконання Програми (для довгострокових) -
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть  участь у виконання програми Бюджет селищної ради
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  всього 120,0
у тому числі:
8.1. Коштів місцевого  бюджету 120,0
8.2. Коштів інших джерел -

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації та зумовили виникнення нових форм і способів вчинення протиправних діянь.

Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення.

Так, згідно зі статистичними даними за останні три роки спостерігається зростання злочинності  в Одеській області, а уВеликомихайлівському  районі зменшення злочинності, а саме, в 2014 р. було скоєно  – 557 злочинів, в 2015 р.– 513, в 2016 р – 395.

Недосконалість системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених повторно, особами, які вчиняли злочини, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп’яніння.

Поширення дитячої бездоглядності та безпритульності, що відбувається, зокрема, через зменшення кількості позашкільних навчальних і виховних закладів, призводить до збільшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених неповнолітніми,та призводить до випадків втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно впливає на рівень злочинності. Отже, актуальним є питання щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.

Залишається актуальним питання забезпечення безпеки дорожнього руху. За останні три роки на території району зареєстровано 43злочини, пов’язаних з порушенням правил безпеки експлуатації транспортних засобів, в т.ч. дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, з них: в 2014 році – 9, в т.ч. зі смертю потерпілого  - 3,  в 2015 році - 20, в т.ч. зі смертю потерпілого - 2, в 2016 році - 14, в тому числі зі смертю потерпілого – 1.

 Наявність великої кількості невирішених проблем у сфері профілактики правопорушень негативно позначається на криміногенній ситуації в районі, зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходівсоціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

II. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричиняють вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в громаді, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в громаді.

III.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами та засобами реалізації Програми  є:

удосконалення профілактики правопорушень і протидії зростанню злочинності;

сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

здійснення в суспільстві просвітницької роботи з виховання неприйняття злочину як явища;

забезпечення екстреного реагування на звернення громадян, які потерпіли від злочинів, факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечення надання соціальних послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі;

здійснення заходів соціального патронажу та надання допомоги у відновленні паспортних документів;

проведення спільних оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику окремих категорій злочинів кримінальної та економічної спрямованості;

запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах та підвищення рівня дорожньої дисципліни;

удосконалення матеріального, технічного та наукового забезпечення заходів з профілактики правопорушень.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми на 2017 рік, становить 120 000  грн.

Фінансування заходів Програми здійснюється з  бюджету селищної ради, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування уточнюються під час складання проекту бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у Додатку 1. Термін дії Програми - 2017 рік.

IV. Напрями діяльності та заходи програми

Напрямами діяльності Програми є забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, оперативності реагування на повідомлення про злочини та їх розкриття по „гарячих слідах”, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної ситуації в районі розташування громади, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації . Також удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів та застосування нових форм і методів профілактики правопорушень в громадських місцях, на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни.

Напрями діяльності та заходи виконання Програми наведені у додатку 3.

V. Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація заходів Програми сприятиме:

підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини, оздоровленню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в регіоні;

поліпшенню правопорядку шляхом збільшення щільності патрулювання  нарядів поліції, в т. ч. шляхом використання відповідного спеціального автотранспорту для оперативного реагування на повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів;

удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів шляхом облаштування системами відеоспостереження основних автошляхів та місць, уражених злочинами;

зменшенню рівня злочинності у 2017 році на 6%, (100 злочинів).

Зменшенню :

-         злочинів, скоєних в громадських місцях,

-         правопорушень, скоєних в громадських місцях.

Збільшенню:

- на 3% встановлених осіб, що скоїли злочини, в тому числі, які пересуваються автотранспортними засобами;

- на 3% встановлення автотранспортних засобів, що знаходяться в розшуку.

VІ. Координація та контроль за ходом

виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, структурні відділи Великомихайлівської селищної ради.

Контроль за виконанням Програми покладено на виконком Великомихайлівської селищної ради.

Виконавці Програми інформують про виконання заходів Великомихайлівську селищну раду до 15 липня 2017 року та 15 січня 2018 року.  На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

Великомихайлівська селищна рада визначає першочерговiсть виконання заходiв з урахуванням прiоритетних напрямiв Програми, наявностi фiнансових та iнших ресурсiв.

                                                                                                                 

  Додаток 2

Ресурсне забезпечення комплексної Програми

«Безпечна Великомихайлівщина на  2017рік»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми              Роки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

(тис.грн.)

2017 рік - - -
Усього  120,0 - - 120,0
державний бюджет - - - -
місцевий бюджет, у тому числі: 120,0 - - 120,0
- обласний бюджет  - - - -
- районні, міські (місто обласного підпорядкування) бюджети  120,0 - - 120,0
- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  - - - -
кошти не бюджетних джерел  - - - -

Додаток   3

Напрямки

діяльності та заходи регіональної районної комплексної

Програми «Безпечна Великомихайлівщина на  2017 рік»

Назва напряму діяльності

Перелік

заходів

Програми

Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний

результат

1 I. Організація забезпечення профілактики правопорушень  1. Розроблення та введення в дію механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей. Забезпечення ефективного здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями.  2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського  ВП ГУНП  в Одеській області, служба у справах дітей, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту  населення   Великомихайлівської селищної ради

  -

Зменшення випадків залишення домівок дітьми, втягнення дітей у протиправну діяльність, швидкий розшук дітей
2

II. Удосконалення роботи з соціальної адаптації бездомних  осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

1. Сприяння особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, у видачі та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань. Активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб допомоги в  адаптації

.

2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП  в Одеській області, управління соціального захисту населення РДА, служба у справах дітей, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту  населення   Великомихайлівської селищної ради. - Поліпшення криміногенної ситуації в районі, зменшення злочинів, скоєних повторно особами раніше судимими
2. Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на  формування здорового способу життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та  етнічної дискримінації, жорстокості та насильства серед дітей та молоді 2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області , відділ освіти, культури та туризму   Великомихайлівської  селищної ради - Оздоровлення криміногенної ситуації в районі, зменшення злочинів і правопорушень, скоєних  неповнолітніми
3 III. Удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових  заходів 1. Проведення  серед  населення роз’яснювальної роботи щодо участі  громадян в охороні громадського порядку, вжиття заходів щодо утворення в населенному пункту громади  громадських формувань, відбору громадських помічників дільничних інспекторів поліції. 2017 рік

Виконком Великомихайлівської селищної ради

 

- Зниження  злочинності в громадських місцях,
4 IV. Застосування нових форм і методів профілактики правопорушень на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни

1. Проведення щорічних  зональних та районних змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення участі команди-переможця у обласних  змаганнях юних інспекторів руху

2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області,  відділ освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту  населення     Великомихайлівської  селищної ради

-

Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед неповнолітніх
2.Підготовка тематичних сюжетів з безпеки дорожнього  руху для інформування населення. 2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області. - Підвищення рівня дорожньої дисципліни серед населення
5.

V. Іформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів

профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та корупції

3.Поліпшення правопорядку шляхом покращення профілактичних заходів в громадських місцях, на автошляхах, а також зібрання доказів на місці події , завдяки своєчасному інформуванню та прибуттю на місце події працівників правоохоронних органів.

2017 рік Великомихайлівське ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області. - Підвищення ефективності розкриття злочинів , зниження кількості таких злочинів
6. VI1.Створити необхідне матеріально-технічне забезпечення для підтримки постійної готовності особового складу ВП до належного виконання правоохоронних функцій,здійснення заходів по протидії злочинності та охорони публічного порядку та недопущення ускладнення криміногенної обстановки в районі.

1. Придбання систем відеонагляду .

.

2017 рік Виконком Великомихайлівської селищної ради. Бюджет Великомихайлівської селищної ради

120,0

Підвищення ефективності розкриття злочинів, зниження кількості таких злочинів
ВСЬОГО 120,00