УКРАЇНА

Великомихайлівська  селищна  рада

Великомихайлівського  району  Одеської  області

67100,  Одеська область, Великомихайлівський  район,  смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46,  e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку залучення,

розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населених пунктів

Великомихайлівської селищної ради  

об’єднаної територіальної громади

у новій редакції

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, створення та розвитку об’єктів інженер­но-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, на виконання вимог ч. 1 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

                   ВИРІШИЛА

 1. Затвердити:
 2. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади (додаток 1);
 3. Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єдна­ної територіальної громади (додаток 2);
 4. Розрахунок величини пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади (додаток 3).
 5. Делегувати виконавчому комітету селищної  ради:
 6. Затвердження складу комісії з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у роз­витку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та Положення про неї;
 7. Розробити та затвердити Методику контролю та моніторингу надходжень коштів пайової участі у розвит­ку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 8. При прийнятті рішень про надання замовнику земельної ділянки у користування та при укладанні дого­ворів оренди земельних ділянок (в тому числі поновлення) відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради мають передбачатися зобов'язання відповідного суб’єкта щодо укладення при будівництві нового об’єкта або реконструкції будь-яких об’єктів (будівель, споруд, їх комплексів або частин) з відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення  виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради Договору про пайову участь інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та сплати пайового внеску відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.
 9. При видачі відповідним структурним підрозділом містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділян­ки, що перебуває у володінні чи користуванні замовника, має передбачатися інформування щодо зобов’язання замовника укласти з відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення виконавчого органу Великомихайлівської селищної ради Договору про пайову участь населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та сплатити пайовий внесок відповідно до цього Порядку в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.
 10.  Дане рішення вступає в силу з моменту його офіційного оприлюднення.
 11. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови В.А.Косенко.
 12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію комісії з планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

                              

Селищний голова                                                                          Т.В. Жарська

31.03.2017  року

№ 664-УІІ

Додаток №1

до рішення селищної ради

від 31.03.2017 року 664-УІІ

ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів  Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі за текстом — Порядок) розроблений відповідно до вимог правових норм, які містяться в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 2. Цей Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює організаційні та економічні відносити, пов’язані із залученням, розрахунком розміру, використанням коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів       Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 3. Терміни і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах Укра­їни, підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.
 4. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.
 5. Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва, які здійснюють на території Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади діяльність зі створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів на території Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, але які до дня набрання чинності даним Порядком не введено в експлуатацію у порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників, ви­значених п. 2.7 цього Порядку, та тих, які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з Порядком, що діяв раніше.
 6. Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.
 7. Платниками пайового внеску є замовники будівництва (фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.
 8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть використову­ватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Великомихайлівської селищної ради  об’єднаної територіальної громади.

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території  Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, крім випадків, передбаченихпунктом 2.5 цього Порядку.
 2. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради  об’єднаної територіальної громади зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.
 3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем.
 4. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної гро­мади полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бю­джету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
 5. Замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади у разі будівництва;
 6. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 7. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
 8. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
 9. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 ква­дратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
 10. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 11. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
 12. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 13. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господар­ства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
 14. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керую­чих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
 15. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь- яких послуг, у тому числі  здійснення   будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та випадків, передбачених інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади та випадків, передбачених пунктом 3.4 цього Порядку.

2.7.   Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначаєть­ся у декларації про готовність об’єкта до експлуатації

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єд­наної територіальної громади визначається у договорі, укладеному з Великомихайлівською селищною радою (відповідно до встановленого селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандарта­ми і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади в кожному випадку визначається комісією з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Великомихайлівською селищною радою звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.
 3. За результатами розгляду комісії складається розрахунок величини пайової участі у розвитку інфра­структури населених пунктів  Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Результатом розгляду комісії є висновок та розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради    об’єднаної територіаль­ної громади, що є підставою для укладання договору та невід’ємною частиною договору.
 4. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури об’єднаної терито­ріальної громади зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівською селищною радою об’єднаної територіальної громади з ураху­ванням інших передбачених законом відрахувань складає для фізичних осіб 2 відсотка, а для юридичних осіб 5 відсотків  від загальної кошторисної вартості будівниц­тва об’єкта для житлових будинків, нежитлових будівель та споруд.

3.6. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури визначається за формулою:

Z = Х х У,

де X — загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

У — розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади — від­соток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5 цього Порядку;

Z — величина пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади — сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до місцевого бюджету;

3.7. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енер­гії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти разом з документацією передаються у комунальну власність територіальної громади в особі Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.                                     

3.8. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної  інфраструк­тури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі за­мовника у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури  Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3.9. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними буді­вельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених рішенням Великомихайлівської селищної ради нормативів для одиниці створеної потужності.

 1. У випадку, передбаченому пунктом 3.9 цього Порядку, величина пайової участі у розвитку інфраструк­тури     Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади визначається за формулою:

(О х S ) х У = Z,

де О — опосередкована вартість спорудження житла (об’єктів соціального призначення), затверджена Мі­ністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за 1 кв. м загальної площі;

S — загальна площа об’єкта будівництва;

У — розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територі­альної громади — відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта визначений пунктом 3.5 цього Порядку;

Z — величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади — сума коштів, яку замовник зобов’язаний перерахувати до цільового фонду селищного бюджету.

4. ДОГОВІР ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної терито­ріальної громади — договір, укладений Великомихайлівською селищною радою із замовником об’єкта будівництва (далі — Договір про пайову участь).
 2. Замовник об’єкта будівництва зобов’язаний звернутися до Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної грома­ди із заявою про укладання договору про пайову участь.
 3. До заяви замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко- економічними показниками:

           документ, що підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівель­ними нормами, державними стандартами і правилами;

           узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку проектно-кошто­рисна документація з техніко-економічними показниками;

            засвідчена у встановленому законом порядку копія документа про право власності (користування) зе­мельною ділянкою;

            документ, що підтверджує витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва за­мовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки);

                  документ на право виконання будівельних робіт;

                  інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

 1. Заява з доданими документами про укладення договору про пайову участь може бути подана представ­ником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.
 2. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обу­мовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням ви­мог законодавства.
 3. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе замовник.
 4. Подана Заява з доданими до неї документами направляється до юриста селищної ради для підготовки на розгляд комісії з питань визначення пайової участі для визначення величини пайової участі та складання проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 5. Розрахунок величини пайової участі та Проект договору про пайову участь у розвитку інфраструктури Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади готуються бухгалтером селищної ради, який входить в  комісію з питань визначення розміру пайо­вої участі замовників будівництва.
 6. Проект договору про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.
 7. Істотними умовами договору є:
 8. розмір пайової участі;
 9. строк (графік) сплати пайової участі;
 10. відповідальність сторін.
 11. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури на­селених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 12. Проект відповідного договору готується юристом селищної ради в двох примірниках та надається на підпис замовнику і селищному голові.
 13. Видача замовнику укладеного договору здійснюється секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі.
 14. Другий екземпляр укладеного договору разом з документами направляється секретарем комісії з пи­тань визначення розміру пайової участі до відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення виконавчого комітету селищної ради, що здійс­нює контроль надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, для зберігання та подальшого використання.

5.НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної гро­мади полягає у перерахуванні замовником коштів до спеціального фонду місцевого бюджету.
 2. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання термінів укладен­ня Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.
 2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність по­даних даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.
 3. У разі прострочення термінів сплати, визначених Договором про пайову участь:

            замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного Договору про пайову участь та сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі не менше ніж 0,1 % в день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що нараховується на суму простроченої заборгованості;

            розмір несплаченої частини пайової участі замовника коригується відповідно до умов Договору про пайо­ву участь на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в договорі та на величину штрафних санкцій, передбачених Договором.

7. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ

 1. Контроль надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснюється відділом бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Великомихайлівської селищної  ради.
 2. Організація претензійно-позовної роботи, пов’язаної із забезпеченням виконання замовником зобов’я­зань щодо сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної  ради об’єднаної територіальної громади , покладається на відповідний орган виконавчого коміте­ту селищної ради.

7.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної  ради об’єднаної територіальної громади, вирішуються у судовому порядку.


Додаток №1

до рішення селищної ради

від____ №____

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів

 Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади

«__»_________ 20__   р.                                                     смт.Велика Михайлівка

Великомихайлівська селищна рада, в особі селищного голови Жарської Т.В., що діє на  підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади
та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)

(далі — «Замовник»), що діє на підставі___________ , з другого боку (далі за текстом Договору — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

 1. Предметом даного Договору є пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2.Назва та місце розташування об’єкта містобудування:__________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування:_____________________________

________________________________________________________________________

2. Сума договору та умови оплати

 1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури насе­лених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади у розмірі ___________грн. єдиним платежем до спеціального фонду місцевого бюджету з призначенням платежу: «Пайова участь», відповідно до розрахунку величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної

громади (додається) у строк до «__ »__ 20____ року.

 1. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовни­ком укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактич­ної загальної кошторисної вартості будівництва.
 2. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури  Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 3. Сплата коштів (пайової участі) Замовником на розвиток інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснюється у безготівковій формі на рахунок №  , УДКС Украї­ни у м.   , МФО        , ОКПО        . код класифікації доходів    , з призначенням

платежу: «Пайова участь» (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

3. Права і обов’язки Сторін

 1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, до «___»_______________  20___ р. єдиним платежем.
 2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Великомихайлівської селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.
 3. Комісія з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівськоїселищної ради об’єднаної територіальної громади проводить розрахунок пайового внеску та затверджує його, що є невід’ємним додатком до цього договору.

4. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

 1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.
 2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
 3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвій­ної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання, або на день його погашення. Розрахунок пені здійснюється за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день погашення.
 4. У випадку надання недостовірних даних проектно-кошторисної вартості об’єкта будівництва для розрахунку роз­міру пайової участі Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі суми, не заявленої до вартості об’єкта містобудування.
 5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.
 6. У разі невиконання «Замовником» будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інф­раструктури населених пунктівВеликомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади щодо перерахування в повному обся­зі коштів селищна рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

5. Інші умови

 1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відпо­відних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
 2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
 3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав Сторони одна до іншої претензій не мають.
 4. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у підрозділу, що здійснює контроль та моніторинг надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

 1. Додатки до Договору:

— Розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Великомихайлівської селищної  ради об’єднаної територіальної громади.

 1. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

«Великомихайлівська селищна рада»                                   «Замовник»

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________

_________________________________                            _________________________________