Затверджено

                                                                                                 рішенням    

                                                                                                 Великомихайлівської

                                                                                                 селищної  ради 

                                                                                                 від 20.01.2017 року

                                                                                                 № 585 – УІІ

Програма

«Розвиток  фізичної  культури і спорту  по Великомихайлівській селищній раді на  2017- 2020 роки»    

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров'я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

В селищі проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. Проте, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреб населення.

Варто відокремити основні проблемні питання. Насамперед, це незадовільний стан утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту селища. Через відсутність стабільних джерел фінансування діюча система спортивних споруд не відповідає санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.

Складна ситуація склалася із кадровим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту. Нині тільки  школи  селища мають штатних спеціалістів, які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу. Штатні інструктори-методисти відсутні на підприємствах, в установах, організаціях  селища.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім'ях, загальноосвітніх, закладах, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально¬соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

Мета   програми

           Програма  розвитку  фізичної  культури і спорту    (далі – Програма) розроблена з метою створення. необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов, проведення пропагандистської роботи та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту.

Основними завданнями Програми є:

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, у виробничій сфері;

- інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;

- реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів;

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально - технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

- сприяння  розвитку олімпійських, паралімпійських  та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд  селища, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячо-юнацької спортивної школи, підтримки спорту ветеранів;

-забезпечення передових позицій у спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху, піднесення авторитету держави і області на міжнародній спортивній арені;

- надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;

- підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

Фінансування  Програми

Видатки, пов’язані з виконанням  Програми  , здійснюються за рахунок затверджених  в установленому порядку коштів селищного бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок.

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту селищної  ради, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення,

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку,

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів,

- забезпечення розвитку  видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів,

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту,

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити  загальну кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- збільшити загальну кількість школярів, що відвідують дитячу юнацьку спортивну школу та  спортивні секції;

- поліпшити результати виступів збірної команди та окремих спортсменів на  районних  та  обласних  змаганнях;

-зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку;

- зменшити  середню кількість днів тимчасової непрацез¬датності через хворобу.

Координація  та  контроль за виконанням  програми

      

        Координація  за  ходом  виконання  Програми  покладається  на  селищну  раду.

                                                                                                      Додаток 1

        

                                                    П А С П О Р Т

Програми

розвитку  фізичної  культури і спорту  по Великомихайлівській селищній раді  на  2017 -2020 роки

1 Ініціатор  програми Великомихайлівська  селищна  рада
2 Розробник  програми Великомихайлівська  селищна  рада
3 Відповідальний  виконавець програми Великомихайлівська  селищна  рада
4. Учасники програми Великомихайлівська  селищна  рада
5 Термін  реалізації  програми 2017 -2020 рр.
6 Перелік місцевих  бюджетів,  які  беруть  участь  у  виконанні  програми Бюджет селищної ради
7 Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  програми, всього (тис. грн.) 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
80 ,0 85,0 90,0 95,0
В т.ч. - - - -
8.1 Кошти    бюджету селищної ради 80 ,0 85,0 90,0 95,0
8.2 Кошти  інших  джерел - - - -

                                                                              

                                                                                                    

                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                 Додаток 2

Ресурсне  забезпечення

Програми

«Розвиток  фізичної  культури і спорту  по Великомихайлівській селищній раді на   2017 - 2020 роки»

Обсяг  коштів,  які  пропонується  залучити  на  виконання  програми Етапи  виконання  програми
2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Усього
Державний  бюджет - - - -
Місцевий  бюджет, у т.ч.  80,0 85,0 90,0 95,0
- обласний бюджет - - - -
- районний  бюджет - - - -
- бюджет  сел.ради  80,0 85,0 90,0 95,0
Кошти  не  бюджетних  джерел - - - -

             


                                                                                                                                                                           Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

Напрями  діяльності  та  заходи  Програми

«Розвиток  фізичної  культури і спорту  по Великомихайлівській селищній раді на  2017 -2020 роки»

№ з/п Назва напряму діяльності(пріори - тетні  завдання) Перелік  заходів  програми Строк  виконання  заходу Виконавці Джерела  фінансування Орієнтовні  обсяги  фінансування(вартість) тис.грн. Очікувані результати
1 Матеріально-технічне  забезпечення  спортивних  змагань  за  участю  представників  селища в  першості  району  з  футболу  Придбання  спортивної форми та  інвентарю  для  футбольної  команди  селища 2017 -2020 рр. Велико-михайлівська селищна  рада Селищний  бюджет  2017 2018 2019 2020 Поліпшення матеріально-технічного  забезпечення  футбольних команд селища, покращення  спортивних  досягнень  в  районних  змаганнях  з  футболу  
80,0 85,0 90,0 95,0