ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

рішенням  сесії  селищної ради  від   20.01. 2017 року № 582 – УІ І

Програма

«Підримка сім’ї   по Великомихайлівській селищній  раді

     на 2017 -2020 роки»

                                             

1. Загальні положення

          У ході економічного і соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сімей.

          Передусім, це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім’ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального  забезпечення.
          Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В останні роки спостерігається нестабільність рівня життя багатьох сімей. Зростає роль сім’ї у життєзабезпеченні дітей.

         Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу – кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх професійного рівня. Найбільш уразливими є сім’ї, які виховують дітей, особливо багатодітні сім’ї.

         Головною проблемою багатодітних сімей є матеріальне забезпечення. В даний час з народженням кожної дитини прибуток на кожного члена сім’ї різко зменшується.

         Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.

                   

3. Визначення мети Програми

         Метою Програми є збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, посилення ролі сім’ї, як первинного осередку в суспільстві.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем:

-                     всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

-                     підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;

-                     створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

-                     створення матеріальної та соціально-економічної бази для зміцнення сім’ї та підвищення добробуту;

-                     створення сприятливих умов для повноцінного розвитку та виховання дітей у сім’ї;

-                     підтримка заходів, спрямованих на підвищення культурного, освітнього, морального рівня сім’ї та кожного її члена;

-                     організація повноцінного відпочинку та дозвілля сім’ї з урахуванням потреб різних вікових груп;

-                     забезпечення своєчасної виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, адресної соціальної допомоги;

-                     сприяння діяльності громадських  організацій, благодійного фонду, діяльність яких спрямована на поліпшення становища багатодітних сімей;

  1. Фінансове забезпечення Програми

            Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету селищної ради та інших не заборонених законодавством джерел.

         

6.Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

           Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюється службою у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення (далі Служба) селищної ради.

           З цією метою служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення узагальнює  виконання заходів Програми, а також виконує інші необхідні дії у межах своєї компетенції.

           Залучати до реалізації Програми:

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний відділ культури, КУ «Великомихайлівська центральна районна  лікарня».

7. Очікуванні кінцеві результати Програми

           Виконання Програми дасть змогу:

-         удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей, створити правові умови для повноцінного функціонування кожної сім’ї;

-         запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів сім’ї, створити сприятливі умови для використання їх трудового потенціалу, сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження свого здоров’я;

-         підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та виконання функцій батька та матері;

-         удосконалити систему запобігання насильству у сім’ї ;

-         поліпшити демографічну ситуацію, зміцнити сім’ю та підвищити її роль як основи суспільства;

-         забезпечити сприятливі умови для реалізації сім’єю своїх функцій щодо дітей та підвищення її життєвого рівня;

-         забезпечити медичним обслуговуванням дітей з багатодітних сімей;

-         поновлювати  банк даних про становище сімей для надання їм адресної допомоги;

-         забезпечити патронажне обслуговування дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

                                                                               

                                                                         

                                                                                        Додаток  1                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                             

                                                          

ПАСПОРТ

  Програми «Підримка сім’ї   по Великомихайлівській селищній  раді

     на 2017-2020 роки»

1. Ініціатор розроблення Програми  служба у справах дітей, сім’ї, молоді , спорту  та соціального захисту населення селищної ради
2.

Розробник Програми 

служба у справах дітей, сім’ї, молоді , спорту  та соціального захисту населення селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми  служба у справах дітей, сім’ї, молоді , спорту  та соціального захисту населення селищної ради
4.

Учасники Програми 

відділ освіти, відділ культури, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
5. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет селищної ради
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , всього(тис.грн.),  2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
48 000 52000 55000 57000
у тому числі:  - - - -
6.1. коштів     бюджету селищної ради (тис.грн.) 48 000  52000 55000 57000
6.2 коштів інших  джерел - - - -

                     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                               Додаток 2                                                                                                                                                                                                                                          

Ресурсне забезпечення

  Програми «Підримка сім’ї  по  Великомихайлівській селищній раді

     на 2017 -2020 роки»

                                                                                                              

Термін  виконання  Програми 2017 рік

2018

рік

2019

рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,(тис.грн.)

у тому числі:

48 000 52000  55000 57000
Коштів бюджету  селищної ради 48 000 52000 55000 57000
Кошти інших джерел - - - -

                                                                                       

                                                                                        

                                                                            

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          Додаток  3       

Прогнозні розрахунки

витрат на реалізацію Програми «Підримка сім’ї 

 по Великомихайлівській селищній  ради

     на 2017 -2020 роки»

Термін  виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього з бюджету

селищної ради

служба у справах дітей, сім’ї, молоді, спорту та соціального захисту населення селищної ради

2017 рік

48 000

48 000

2018 рік 52000 52000
2019 рік 55000 55000
2020 рік 57000 57000

Всього

 212 000

212 000