ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   рішенням сесії селищної ради від 2016року №  -VІІ                                                                                                           

 

 

         Програма «Спартакіада» Великомихайлівської селищної ради  на 2017-2020 роки

 

 

I. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

          Реалiзацiя державної політики протягом останніх років обумовила певні позитивні зміни у сфері фізичної культури i спорту. Визначено органiзацiйно-управлiнськi, нормативно-правові та інші засади розвитку фізичної культури i спорту, закріплено прогресивні тенденції окремих напрямів діяльності. Зокрема, збережена ефективна. Система проведення спортивних заходів.
        Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури i спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань. Значно поліпшено розвиток фізичної культури.

         Привернуто увагу керівництва та профспілкових комітетів підприємств, установ i органiзацiй щодо фінансової підтримки розвитку фізичної культури i спорту, створення належних умов працюючим, будівництва сучасних спортивних споруд, ігрових майданчиків, тренажерних залів, утримання команд з ігрових видів спорту та забезпечення їх участі у чемпіонатах області.
         Значного оновлення потребує забезпечення галузі кадрами. Низьким в оплаті є рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізично культури.                                                                                              

         Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури i спорту серед широких верств населення через засоби масово інформації, фінансове заохочення тих, хто завдяки зайняттям фізичною культурою i спортом не перебуває на лікарняному.


II. Мета та основні завдання програми.     

         Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування моделі розвитку фізичної культури i спорту на демократичних та гуманітарних засадах та створення сприятливих умов щодо проведення спортивно-масових заходів для учнів.

 
         Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
       
 - забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури i спорту органів виконавчої влади i місцевого самоврядування із заінтересованими  громадськими органiзацiями, широкими верствами населення;               

       - сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання i спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;                                                                                            

     -  удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою i спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;                           

       - удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;                                   

       - підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту,   

      -  створювати умови для розвитку iндивiдуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки до складу збірних команд з  різних видів спорту;
         - удосконалити управління сферою фізичної культури i спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно - спортивної спрямованості;                                             

        -  забезпечити будівництво за підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, промислових підприємств, установ i організацій сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання.


III.    Напрями виконання
Програми.


        
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:  


         1. Фізкультурно-оздоровча та       спортивно-масова робота:
         - фізичне виховання у закладах шкільної та позашкільної освіти
.
     

         2. Розвиток олiмпiйського, не олiмпiйського спорту:
         - дитячо-юнацький спорт;
        
         3. Система забезпечення розвитку фізичної культури i спорту:
         - нормативно-правове забезпечення;
         - кадрове забезпечення;
         - матерiально -технiчне забезпечення;
         - фінансове          забезпечення
.
        
  
        

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми


        
Програма виконується за рахунок коштів селищного бюджету, а також позабюджетних джерел, включаючи підприємства, установи i органiзацiї, кошти вітчизняних та іноземних iнвесторiв, добровiльнi внески громадян України.
          

 

 

V. Очiкуванi результати виконання програми


      
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:                                 

      - формування моделі розвитку сфери фізичної культури i спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних органiзацiй та широких верств населення;

    - збільшення вдвiчi кiлькостi дітей, які відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу, та населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури i спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

-  створення додаткової кiлькостi робочих місць у сфері фізичної культури i спорту;

-  підвищення престижності вiдповiдних професій та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;                 

 - збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури i спорту;

- залучення позабюджетних коштів;

-  формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.
        
VI. Управління  Програмою та контроль за її виконанням


        
Управління та контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, культури та туризму селищної ради ,  який  узагальнює, розглядає на сесії  селищної ради та щорічно інформує керівництво   про стан її виконання.
    


VII. Основні заходи щодо напрямів виконання Програми фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи.


        
Фізичне виховання у закладах позашкільної та загальноосвітньої освіти.

 

    1. Вiдповiдно до затверджених нормативів забезпечити заклади позашкільної, загальноосвітньої освіти, спортивним інвентарем та обладнанням на 2017 – 2020 роки.

                                                                                   Селищна рада

 

    2. Започаткувати атестацію тренерів-викладачів з видів спорту.

 

                                    Відділ освіти, культури та                  

                                    туризму селищної ради

 

 

                                                Дитячо-юнацький спорт

 

         3. Запровадити механізм охоплення всіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту та створити у кожному населеному пункті, майданчик для впровадження інноваційних форм співпраці позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькою спортивною школою  для проведення зазначеного навчання та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту на протязі 2017-2020 року.

 

                                                            Вчителі фізичного виховання ЗОШ

                                                            тренери-викладачі ДЮСШ.                                                                                                                                      

 

         4. Удосконалити навчально-спортивну роботу дитячо-юнацької спортивної школи та систему переведення юних спортсменів на черговий етап багаторічної підготовки на протязі 2017-2020 років.

 

         Дитячо-юнацька спортивна школа.

 

         5. Забезпечити роботу дитячо-юнацької спортивної школи відповідно до затверджених матеріально-технічних і фінансових нормативів у розрахунку на 1 учня, запровадити моніторинг їх дотримання  на протязі 2017-2020 років.

 

       Селищна рада,                                                       

       дитячо-юнацька спортивна школа.

 

 

         6. Запровадити механізм поліпшення умов праці, морального і матеріального стимулювання тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з урахуванням їхньої діяльності на протязі 2017-2020 років.

 

      Селищна рада,

     дитячо-юнацька спортивна школа.

 

        7. Сформувати систему взаємовигідної співпраці дитячо-юнацької спортивної школи зі спортивними клубами області та України з питань підготовки та передачі спортсменів  на протязі 2017-2020 років.

 

     Дитячо-юнацька спортивна школа.

 

8. Забезпечити організацію та проведення районної спартакіади та участь вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

                                                               

                                                 Відділ освіти, культури та  туризму

              селищної ради,

                                      дитячо-юнацька спортивна школа.

 

 

 

 

                                                          Резервний спорт

 

9.     Вирішити питання щодо укомплектування  дитячо-юнацької спортивної

школи,  спортивним інвентарем  на протязі 2017-2020 років.

 

            

                       Селищна рада,

 дитячо-юнацька спортивна школа.

 

VIII. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

 

Нормативно-правове забезпечення

 

 

 

1.     Забезпечити сприятливі умови щодо роботи   ДЮСШ  на  2017-2020 роки.

 

                                                                      Селищна рада,

                                                                     дитячо-юнацька спортивна школа.

 

                                        Матеріально-технічне забезпечення

 

   2. Взяти участь у підготовці проекту   Програми  «Спортивний майданчик» на протязі 2017-2020 року.

 

            Відділ освіти, культури та туризму селищної ради,

            дитячо-юнацька спортивна школа.

 

IV. Координація та контроль за виконанням програми.

 

         Відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти, культури та туризму  селищної ради.

         Координацію та контроль Програми здійснює Великомихайлівська селищна рада.

        Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань соціального захисту населення, зв'язків з об'єднаннями громадян, охорони здоров'я, освіти, культури та  спорту селищної ради.

 

                 _________________________________________________________