УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail:vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження

Програми «Обдарована

дитина» на 2019-2021роки

Керуючись п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» відповідно до ст. 66 Закону України «Про освіту» та ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту», селищна рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму «Обдарована дитина» на 2019-2021 роки  (Програма додається).

             2. Затвердити заходи до Програми згідно з додатком.

             3. Головному бухгалтеру відділу освіти, культури та туризму передбачити кошти на реалізацію заходів програми.

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціального захисту населення, зв’язків з об’єднаннями громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту.    

Селищний голова                                                                              Т.В. Жарська

21.12.2018

№ -VII

Програма «Обдарована дитина» на 2019-2021 роки

І. Загальна характеристика програми

Програма «Обдарована дитина» на 2019-2021 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і спрямована на створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і надання їм системної підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації творчої особистості та її постійного духовного самовдосконалення.

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована програма

Одним із пріоритетних напрямів політики нашої держави є турбота про обдарованих і талановитих дітей, їх творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. На сучасному етапі актуальним в районі, як і у цілому в державі, є оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації. Зокрема, виявлення обдарованих дітей і надання їм підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного самовдосконалення.

Складна ситуації з пошуком, розвитком і підтримкою обдарованих дітей викликана насамперед:

- відсутністю цілісної загальнодержавної системи роботи з обдарованими учнями та належного фінансового, організаційного, науково-методичного забезпечення;

- потребою систематизувати форми соціального захисту з боку держави;

- слабкою матеріально-технічною, науково-дослідницькою та експериментальною базою навчальних закладів для роботи з обдарованою молоддю;

- відсутністю цільового асигнування щодо забезпечення роботи з обдарованою молоддю.

Вирішення зазначених проблем можливе за умови збільшення рівня фінансування освіти, який сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази навчальних закладів, впровадженню сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, забезпеченню підвищення престижу науково-дослідницької праці.

ІІІ. Мета та завдання Програми

          Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованим дітям, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

         

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- створення банку даних «Обдарованість»;

- випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки;

- забезпечення ефективної діяльності методичного кабінету, навчальних закладів з метою створення умов для розвитку обдарованих учнів;

- забезпечення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими дітьми

- активне залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності;

- популяризація здобутків обдарованих дітей, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей.

Виконання Програми розраховане на середньострокову перспективу. Тому на досягнення запланованих результатів відводиться період в 5 років. Термін виконання Програми — 2019-2021 роки.

V. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми «Обдаровані діти» на 2019-2021 роки здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, що передбачатимуться головним розпорядником коштів на виконання власних функцій, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться із врахуванням необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів та можливостей дохідної частини бюджету і спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовані обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

VІ. Строк виконання Програми

Програма розрахована на 3 роки (2019-2021 роки).

VІІ. Результативні показники

Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

-            створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів;

-            високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах;

-            поширення досвіду використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей;

- підвищення в учнів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

-            стимулювання співпраці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

-            підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

-            урізноманітнення форм і методів навчально-виховної роботи, поєднання масової, групової та індивідуальної роботи.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

VІІІ.Організація контролю за виконанням програми

Відділу освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради забезпечити координацію та контроль виконання програми щорічно.

____________________

Додаток №1

до Програми «Обдарована дитина»

на 2019-2021 роки

Ресурсне забезпечення

програми «Обдарована дитина» на 2019-2023 роки

Обсяг коштів, який пропонується залучати на виконання Програми

 

 

Етапи виконання Програми за роками

Усього витрат на утримання Програми

(тис. грн.)

2019

 

2020

 

2021
Обсяг ресурсів, усього тис. грн., у тому числі: 33,8 39,2 46 119
Кошти місцевого бюджету 33,8 39,2 46 119


             Додаток №2

до Програми «Обдарована дитина»

на 2019-2021 роки

Напрямки реалізації та заходи

програми «Обдарована дитина» на 2019-2021 роки

Перелік заходів Програми Виконавці Термін виконання заходу Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування

тис. грн.

Очікуваний результат
Всього

2019

2020 2021
Створити та систематично поповнювати банк діагностичних методик, програм, спрямованих на виявлення обдарованих дітей за віковими категоріями. Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Підвищення рівня професійної  компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.
Проведення семінарів, науково-практичних конференцій, круглих столів, консультацій з питань розвитку здібностей та задатків обдарованих дітей Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Розробка нових напрямів  роботи з обдарованими дітьми.
Розробка методичних рекомендацій та порад «Як розвивати творчість» Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Збагачення освіти району інноваційними технологіями навчання.

Забезпечення

участі учнів закладів освіти у:

всеукраїнських та обласних, зональних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт та інших учнівських конкурсах та змаганнях, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого шевченківським дням, Міжнародному  мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка та ін.

Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Місцевий бюджет

55 15 18 22 Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованих дітей Забезпечення перевезення та супроводу учнів до місця проведення заходів.
Залучення до роботи з обдарованими дітьми викладачів вищих навчальних закладів, працівників установ культури, закладів охорони здоров’я Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Створення системи роботи з обдарованими учнями
Залучати учнів шкіл до інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека» та ін. Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Забезпечення умов  для реалізації можливостей  особистості, пошуку  обдарованих дітей
Організовувати та проводити учнівські науково-практичні конференції Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості
Впровадити в практику участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості
Проведення щорічного свята «КРОК У МАЙБУТНЄ» Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки Місцевий бюджет 30 8 10 12 Створення умов для саморозвитку самореалізації особистості
Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Створення системи роботи з обдарованими учнями
Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з проблеми пошуку та розвитку обдарованої особистості Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми
Пропаганда кращого досвіду роботи навчальних закладів та окремих педагогічних працівників Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки

Фінансування не потребує

Навчальна та морально – психологічна підготовка  учителя до роботи з  обдарованими учнями.
Стимулювання обдарованих дітей стипендією (виплата стипендії) Відділ освіти, культури та туризму 2019-2021 роки Місцевий бюджет 34 10,8 11,2 12 Створення  системи морального і матеріального заохочення обдарованих дітей та молоді

 


ПАСПОРТ

програми «Обдарована дитина» на 2019-2021 роки

1. Програма затверджена:

Рішенням Великомихайлівської селищної ради

2. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
3. Розробник програми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради
6. Учасники програми Відділ освіти, культури та туризму Великомихайлівської селищної ради та підпорядковані заклади освіти

7.

Термін реалізації програми 2019-2021 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: 34тис. грн.
8.1

Місцевий бюджет

Всього: 119 тис. грн., у тому числі:

2019 р. – 33,8 тис. грн.

2020 р. –   39,2 тис. грн.

2021 р. – 46 тис. грн.