УКРАЇНА

Великомихайлівська селищна рада

Великомихайлівського району Одеської області

67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка,

вул. Карбишева, 10, тел. 2-12-46, e-mail: vmselrada@ukr.net, сайт: vms-rada.gov.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення

про порядок списання майна

комунальної власності

Великомихайлівської

селищної ради

Керуючись ст. 25 пп. 4 п. а ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать суб’єктам державного сектору, та порядку їх складання» селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна Великомихайлівської селищної ради затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності Великомихайлівської селищної ради (Додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти та постійно діючу комісію з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                                 Т.В.Жарська

21.12.2018 року

№ _____ - VII

Додаток до рішення  

Великомихайлівської

селищної ради

від 21.12.2018 року

№ _____ - VII

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності

Великомихайлівської селищної ради

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна, яке заходяться на балансах: Великомихайлівської селищної ради та підприємств, організацій, установ комунальної власності Великомихайлівської селищної ради або використовуються на умовах оренди і безоплатного користування, та застосовується при списанні об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних матеріальних активів (далі - майно).

1.2. У цьому Положенні суб'єктами господарювання є комунальні підприємства, організації та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності, або інші особи які використовують це майно на умовах оренди та безоплатного користування.

1.3. Суб'єктом управління у цьому Положенні визначено сесію селищної ради, виконком  Великомихайлівської селищної ради та керівники сіб’єктів господарювання .

1.4. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.5. Відповідно цього Положення списанню підлягає майно:

1.5.1. що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

1.5.2. морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

1.5.3. пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

1.5.4. майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

1.6. Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".

2. Прийняття рішення про списання майна

2.1. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

2.2. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

2.3. Списання основних фондів (засобів) в т.ч. повністю амортизованих, інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання здійснюється наступним чином:

2.3.1. Будівлі, споруди, транспортні засоби незалежно від вартості та інші основні засоби, первісна (переоцінена) вартість яких становить понад 10,0 тис. гривень здійснюється за рішенням сесії селищної ради,

2.3.2 Основні засоби, первісна (переоцінена) вартість яких становить до       5,0 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта господарювання відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).,

2.3.3. Основні засоби, первісна (переоцінена) вартість яких становить від       5,0 тис. гривень до 10,0 тис. гривень, здійснюється за рішенням Виконкому селищної ради.

2.4. Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Положення.

2.5. З метою отримання згоди на списання майна суб'єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

2.5.1. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

2.5.2. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2.5.3. акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

2.5.4. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

2.5.5. відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.6. У разі потреби суб'єкт управління може запитувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори тощо)

2.7. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5. цього Положення.

2.8. Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі рішення сесії Великомихайлівської селищної ради, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

2.8.1. майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.6. цього Положення;

2.8.2. суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

2.8.3. суб'єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

2.8.4. відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.9. У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

3. Утворення суб'єктом господарювання комісії із списання майна, її завдання та повноваження

3.1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб'єкта управління його представники та інші фахівці.

3.2. Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб'єкта господарювання.

3.3. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

3.4. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб'єктом господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

3.5. У разі порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство суб'єкт управління, керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 3.1. - 3.4. цього Положення.

3.6. Комісія:

3.6.1. проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

3.6.2. проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3.6.3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

3.6.4. установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

3.6.5. визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

3.6.6. здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

3.6.7. складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3.7. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

3.8. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

3.9. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

3.10. Акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

4. Механізм списання майна

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єкту управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна. У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

4.9. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.

4.10. Керівник суб'єкту господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

4.11. Керівник суб'єкту господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

4.12. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.